plik foto id: 1400010336

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna przy pozyskiwaniu danych od osoby, której dane dotyczą.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą na ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, adres e-mail: urząd@opole.pl; tel. 77 45 11 800;
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą na ul. Rynek 1A: e-mail: iod@um.opole.pl;
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
  1. Pani/Pana zgody (art. 5 ust. 1 lit a RODO) w celu założenia konta na platformie Inicjatywy Lokalnej  - https://inicjatywa.opole.pl;
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu udziału w Inicjatywie Lokalnej  Opola poprzez:
   • złożenie wniosku (zgłoszenia projektu),
   • udzielenie poparcia dla wybranych projektów,
   • oddanie głosu na wybrane projekty,
   • wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dla osoby poniżej 18 roku życia, na udział w Inicjatywie Lokalnej Opola.
 4. Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależny jest od charakteru Pana/Pani udziału w Inicjatywie Lokalnej  Opola, wg podziału (Charakter udziału - Zakres przetwarzania danych):
  1. Użytkownik zakładający konto - Imię i nazwisko, adres-email, login, hasło
  2. Wnioskodawca - Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dodatkowe dane podane w treści wniosku
  3. Osoba popierająca projekt - Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu
  4. Osoba głosująca - Imię i nazwisko, adres zamieszkania, rejon BO, PESEL, numer telefonu
  5. Opiekun prawny - Imię i nazwisko, PESEL
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Inicjatywie Lokalnej Opola, a następnie zgodnie z kategorią archiwalną.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. W zakresie danych osobowych, w stosunku do których została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych (tj. dane użytkownika zakładającego konto), posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało:
  1. w przypadku zakładania konta – niemożliwością założenia konta użytkownika,
  2. w przypadku składania wniosku (zgłaszania projektu) – niemożliwością złożenia wniosku,
  3. w przypadku udzielania poparcia dla wybranych projektów – niemożliwością poparcia projektu,
  4. w przypadku głosowania – niemożliwością oddania głosy na wybrany projekt,
  5. w przypadku opiekuna prawnego – niemożliwością wyrażenia zgody na udział osoby poniżej 18 roku życia w Inicjatywie Lokalnej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.