plik foto id: 1400010336

Jak zgłosić projekt

plik foto id: 1400010548

Zgłoszenie projektu

dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną na interaktywnym formularzu wniosku. W tym celu należy zalogować się do platformy elektronicznej utworzonej specjalnie na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Opola, pod adresem https://bo.opole.pl/.

Interaktywny formularz wniosku, służący zgłoszeniu projektu został tak przygotowany, aby każdy mieszkaniec Opola bez trudu poradził sobie z jego wypełnieniem. Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowej oceny zgłoszonego projektu. Jeśli pominiesz któreś z pól wymaganych system poinformuje Cię o tym, prosząc o uzupełnienie informacji.

Formularz wniosku zawiera pola:

Nazwa zgłaszanego projektu

Nazwa nie powinna być długa i skomplikowana. Jest to pierwsza wizytówka Twojego projektu.

Dokładny adres oraz numer działki

Miejsce realizacji projektu można określić zarówno poprzez podanie numerów działek i obrębów, jak i podając sam adres. Jeśli na podstawie wskazanych przez Ciebie informacji jednostka oceniająca (wydział Urzędu Miasta Opola lub jednostka miejska) nie będzie mogła jednoznacznie zlokalizować proponowanego w projekcie miejsca, zostaniesz poinformowany o konieczności doprecyzowania lokalizacji.

Kategoria projektu

Każdy projekt może zostać zgłoszony w jednej z dwóch kategorii: projektów ogólnomiejskich albo projektów dzielnicowych. 

Projekty dzielnicowe to zadania służące mieszkańcom Opola, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców danej dzielnicy odpowiadającej danemu Rejonowi BO. Są one realizowane w ramach środków przydzielonych określonemu Rejonowi BO. Szczegółowy podział środków znajdziesz na stronie https://bo.opole.pl/, w części „Informator”.

Rejony BO:

 • Dzielnica I: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle;
 • Dzielnica II: Krzanowice, Wróblin, Zakrzów;
 • Dzielnica III: Chabry;
 • Dzielnica IV: Armii Krajowej;
 • Dzielnica V: Gosławice, Malinka;
 • Dzielnica VI: Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina;
 • Dzielnica VII: Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska;
 • Dzielnica VIII: Śródmieście;
 • Dzielnica IX: Stare Miasto;
 • Dzielnica X: Nadodrze;
 • Dzielnica XI: Zaodrze;
 • Dzielnica XII: Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski;
 • Dzielnica XIII: Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów;

Uwaga: Projekty dzielnicowe można składać również poza dzielnicą swojego miejsca zamieszkania.

Projekty ogólnomiejskie to projekty, które spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza kwotę środków przeznaczonych dla Rejonu BO, w którym mieści się lokalizacja zgłaszanego projektu;
 • zgłaszany projekt jest dedykowany mieszkańcom więcej niż jednego Rejonu BO;
 • miejsce realizacji projektu nie jest przypisane do jednego Rejonu BO (dotyczy projektów składających się z kilku elementów, zlokalizowanych w różnych dzielnicach).

Charakter projektu

Należy wybrać jedną z opcji: „projekt inwestycyjny” lub „nieinwestycyjny”.

 • Inwestycyjny, czyli tzw. „projekt twardy”. Związany z remontem, budową lub przebudową wszelkiej infrastruktury. Projekt inwestycyjny wiąże się z trwałym efektem pozostającym po zakończeniu jego realizacji. Wskazany załącznik: zobrazowanie na mapach, fotografiach, wizualizacjach, rysunkach, szkicach, itp.
 • Nieinwestycyjny, czyli tzw. „projekt miękki”. Niezwiązany z budową czy remontem. Może dotyczyć organizacji wydarzeń, kampanii świadomościowej lub animacji społecznej.

Temat projektu

Należy wybrać tylko jeden temat, uznany za wiodący spośród tych poniżej:

 • drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
 • tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
 • tereny zielone i nasadzenia
 • sport, w tym architektura sportowa
 • oświetlenie i bezpieczeństwo
 • edukacja i kultura
 • ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • komunikacja miejska
 • działania na rzecz seniorów
 • inne

Ważne: Pamiętaj, że zgłaszany pro­jekt musi dotyczyć zadań publicznych, czyli musi być zgodny z kompetencjami i zadaniami Miasta.

Zakładany koszt projektu

W tym miejscu należy wpisać szacunkową kwotę realizacji zgłaszanego projektu. Przykładowe koszty realizacji inwestycji znajdziesz w cenniku miejskim znajdującym się na stronie https://bo.opole.pl/, w części „Dla wnioskodawcy”. Prawidłowe oszacowanie kosztów projektu, jest istotne dla właściwego określenie kategorii projektu – ogólnomiejskiego lub dzielnicowego. 

Ważne: Jeśli zgłosiłeś swój projekt w kategorii dzielnicowej i po ocenie merytorycznej okaże się, że szacunkowy koszt jego realizacji przekracza kwotę środków przeznaczonych dla Rejonu BO, w którym mieści się jego lokalizacja, Twój projekt zostanie przeniesiony do kategorii ogólnomiejskiej.

Skrócony opis projektu

Należy opisać cele projektu i w zwięzłej formie wskazać jego najważniejsze elementy. Krótki opis powinien zarówno zainteresować osoby, które będą chciały głosować na Twój projekt, jak i oddawać jego istotę. Skrócony opis projektu nie powinien być zbyt długi.

Szczegółowy opis projektu

Ta część formularza wymaga szczegółowego opisu harmonogram projektu oraz poszczególnych etapów jego realizacji, które będą gwarantowały osiągnięcie założonych celów. Należy wskazać także, czy projekt spełnia kryteria zawarte w Zasadach Budżetu Obywatelskiego Opola– znajdziesz je na stronie https://bo.opole.pl/, w części „Informator”. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na § 9 i 11 przytoczonych powyżej Zasad. Skrupulatne przygotowanie szczegółowego opisu projektu, przekłada się na sprawniejszą jego ocenę i pozwala uniknąć konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień i korekt. Szczegółowy opis projektu nie powinien być zbyt długi i skomplikowany.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Należy wskazać, jaki wpływ na rozwój Miasta ma zgłaszany przez Ciebie projekt, jakie potrzeby mieszkańców zaspokaja i dlaczego jego realizacja jest ważna dla rozwoju naszego miasta. Uzasadnienie powinno być krótkie i konkretne.

Ogólnodostępność projektu

Należy podać dla kogo, w jakich godzinach, dniach tygodnia czy miesiąca projekt jest dostępny, a także czy korzystanie z efektów realizacji projektu będzie miało charakter nieodpłatny. Istotą ogólnodostępności jest zapewnienie publicznego i otwartego charakteru zgłaszanego projektu.

Projekt realizowany na terenie miejskiej placówki oświaty

Jeśli zgłaszany przez Ciebie projekt ma być realizowany na terenie przedszkola lub szkoły publicznej należącej do Miasta Opola, konieczna jest pisemna zgoda dyrektora placówki, na terenie której zlokalizowany jest zgłaszany przez Ciebie projekt. Formularz zgody znajdziesz na stronie https://bo.opole.pl/, w części „Do pobrania”. Uzupełnij formularz w części „Informacje wnioskodawcy”, wydrukuj go i złóż w odpowiedniej placówce, celem pozyskania zgody. Podpisany dokument zeskanuj lub zrób jego zdjęcie i dodaj jako załącznik do zgłaszanego projektu. Oryginał dokumentu dostarcz niezwłocznie do Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.

Zgoda innej gminy

Jeśli zgłaszany przez Ciebie projekt ma być realizowany na terenie jednego z sołectw przyłączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. do  Miasta Opola, a którego stan prawny nie został uregulowany (tzn. nieruchomość nie została przekazana na własność Miasta Opola), konieczna jest pisemna zgoda Wójta Gminy będącego właścicielem terenu, na którym ma być realizowany zgłaszany przez Ciebie projekt. Formularz zgody znajdziesz na stronie https://bo.opole.pl/, w części „Do pobrania”. Uzupełnij formularz w części „Informacje wnioskodawcy”, wydrukuj go i złóż w odpowiednim Urzędzie Gminy, celem pozyskania zgody. Podpisany dokument zeskanuj lub zrób jego zdjęcie i dodaj jako załącznik do zgłaszanego projektu. Oryginał dokumentu dostarcz niezwłocznie do Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.

Dodatkowe załączniki

Wskazane dla projektów o charakterze inwestycyjnym (Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice,  itp.).
Maksymalna wielkość pliku to 5 MB.
Dozwolone formaty: .xls, .doc, .docx, .xlsx, .pdf, .jpg, .png

Dane Wnioskodawcy

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

W przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 18 roku życia konieczna jest akceptacja opiekuna prawnego oraz jego dane:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia

Potwierdzenie prawdziwości danych oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną

Pamiętaj o uzyskaniu co najmniej 20 potwierdzeń poparcia dla Twojego projektu! Szczegółowe informacje o wymaganym poparciu znajdziesz w opisie wymaganego poparcia.