plik foto id: 1400010336

Ważne telefony

Centrum Dialogu Obywatelskiego

 • Wydział zajmuje się realizacją zadań związanych z przygotowaniem
  i koordynacją Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej, współpracą z organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic Miasta Opola, a także wszystkimi mieszkańcami, którzy działają na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz integracji społecznej.
 • Adres: ul. Damrota 1, Opole, tel. 77 446 15 68

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • Wydział ocenia projekty na podstawie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi i powiatowymi. Wydział ustala stan prawny wskazanych działek. Wydział zajmuje się także ewidencją gminnego i powiatowego zasobu nieruchomości.
 • Adres: Plac Wolności 7-8, Opole, tel. 77 451 19 28

Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

 • Wydział prowadzi sprawy w obszarach, takich jak: oświetlenia Miasta, gospodarka wodna, eksploatacja fontann, ochrona przeciwpowodziowa, nadzór nad prawidłowym działaniem cmentarzy komunalnych.
 • Wydział współpracuje m.in. z : Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Grupa Tauron Energia Pro S.A., Zakład Gazowniczy Sp. z o.o. itp.
 • Adres: ul. Piastowska 17 p. 6, Opole, tel. 77 443 87 26, 77 443 87 28

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • Do kompetencji wydziału należy m.in. realizacja zadań dotyczących sprawowania nadzoru nad bieżącym utrzymywaniem i ochroną terenów zieleni miejskiej, uzgadnianie lokalizacji inwestycji kolidujących z zielenią miejską, kontrola stanu zieleni i utrzymania infrastruktury, z wyłączeniem: fontann, placów zabaw, siłowni, ścieżek zdrowia, oświetlenia, itp.
 • Adres: ul. Plac Wolności 7-8, ul. Krawiecka 13, Opole, tel. 77 451 19 10

Wydział Oświaty

 • Wydział jest właściwym w zakresie oceny i realizacji projektów dotyczących inwestycji, modernizacji i remontów placówek oświatowych.
 • Adres: ul. Sienkiewicza 4-6, Opole, tel. 77 402 29 92

Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej:

 • Wydział organizuje i nadzoruje działalność kulturalną, a także prowadzi sprawy związane z opieką nad zabytkami oraz ich ochroną, w tym kapliczek przydrożnych.
 • Adres: ul. Szpitalna 3B-5-7, Opole, tel. 77 541 14 21

Wydział Polityki Społecznej:

 • Wydział realizuje politykę społeczną Miasta, zadania związane z profilaktyką
  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzi działania na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta, monitoruje sytuację osób starszych.
 • Adres: ul. Pileckiego 1, Opole, tel. 77 443 57 56

Wydział Inwestycji Miejskich

 • Wydział prowadzi szeroko pojętą politykę obsługi i nadzoru inwestycji realizowanych przez Miasto. Do głównych zadań wydziału należy: przygotowywanie dokumentacji technicznych inwestycji i remontów na podstawie składanych wniosków, pełna obsługa inwestorska inwestycji, wykonywanie nadzoru ogólnego nad przydzielonymi jednostkami budżetowymi samodzielnie realizującymi zadania inwestycyjne finansowane ze  środków budżetu Miasta oraz monitoring i opracowywanie informacji
  z realizacji tych zadań.
 • Adres: ul. Piastowska 17, p. 5, Opole, tel. 77 443 87 08

Wydział Zarządzania Kryzysowego

 • W zakresie oceny i realizacji projektów, wydział prowadzi sprawy związane
  z ochroną przeciwpożarową.
 • Adres: ul. Pileckiego 1, Opole, tel. 77 451 19 84

Wydział Sportu

 • Wydział ocenia oraz realizuje projekty związane z tworzeniem lub rewitalizacją obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym, za wyjątkiem placów zabaw. Sprawuje nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Opolu.
 • Adres: ul. Piastowska 17, Opole, tel. 77 445 59 32

Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem:

 • Do zakresu działania Wydziału należy prowadzenie spraw związanych  z planowaniem, organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym oraz określanie linii komunikacyjnych funkcjonujących w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 • Adres: ul. Krawiecka 13, Opole, tel. 77 446 10 98

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi:

 • Wydział organizuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i zajmuje się ich zagospodarowaniem. Prowadzi edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
 • Adres: Plac Wolności 7-8, Opole, tel. 77 451 18 90

Wydział Promocji:

 • Wydział organizuje i prowadzi działania związane z promocją Miasta oraz jego walorami turystycznymi, obsługuje serwisy informacyjne Urzędu, współpracuje
  z serwisami społecznościowymi.
 • Adres: ul. Szpitalna 3B-5-7, Opole, tel. 77 541 75 25

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

 • Sprawuje zarząd i nadzór nad budową, modernizacją i utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta. Do kompetencji jednostki należy szeroko pojęta infrastruktura drogowa, w tym chodniki.
 • Adres: ul. Witolda Pileckiego 1, Opole, tel. 537 315 578

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych

 • W zakresie oceny i realizowania projektów jednostka zajmuje się m.in.: wykonywaniem remontów i konserwacją budynków gminnych, naprawą
  i wymianą instalacji, utrzymaniem porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach, nadzór i utrzymanie miejskich placów zabaw, a także budową placów zabaw na terenach komunalnych.
 • Adres: ul. Witolda Pileckiego 1, Opole, tel. 77 443 57 36

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 • Jednostka zajmuje się zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji, a także wynajmem obiektów sportowych na treningi i rozgrywki sportowe, organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych, wynajmem powierzchni biurowych oraz udostępnianiem miejsc reklamowych.
 • Adres: ul. Barlickiego 13, Opole, tel. 77 454 32 66

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

 • Jednostka pomaga osobom i rodzinom w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kieruje osoby wymagające opieki do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych, zapewniania dzieciom pieczę zastępczą w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizuje system wsparcia dla osób z rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, zapewnia czasowy pobyt osobom bezdomnym, pomaga ofiarom przemocy.
 • Adres: ul. Armii Krajowej 36 , Opole, tel. 77 400 59 50
 • Jednostka prowadzi Centrum Senior - miejsce wsparcia dla seniorek i seniorów, chcących uzyskać potrzebną informację, zaangażować się w różnorodne działania, zarówno jako uczestniczka/uczestnik, jak i realizatorka/realizator, rozwijać się i edukować.
 • Adres: ul. Krakowska 32, Opole, tel. 77 441 23 70

Straż Miejska:

 • Straż ochrania porządek publiczny na terenie miasta Opola, współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Straż współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Do momentu przybycia właściwych służb, Straż zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia - albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem - przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia.
 • Adres: ul. Reymonta 47 B, Opole, tel. 77 402 51 00