plik foto id: 1400010336

Ważne telefony

Centrum Dialogu Obywatelskiego

 • Wydział zajmuje się realizacją zadań związanych z przygotowaniem
  i koordynacją Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej, współpracą z organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic Miasta Opola, a także wszystkimi mieszkańcami, którzy działają na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz integracji społecznej.
 • Adres: ul. Damrota 1, Opole, tel. 77 446 15 68

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • Wydział ocenia projekty na podstawie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi i powiatowymi. Wydział ustala stan prawny wskazanych działek. Wydział zajmuje się także ewidencją gminnego i powiatowego zasobu nieruchomości.
 • Adres: Plac Wolności 7-8, Opole, tel. 77 451 19 28

Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

 • Wydział prowadzi sprawy w obszarach, takich jak: oświetlenie Miasta, gospodarka wodna, eksploatacja fontann, ochrona przeciwpowodziowa, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych, zarządzanie ruchem na drogach publicznych. Do zakresu zadań Wydziału należy także nadzór merytoryczny nad Miejskim Zarządem Dróg w Opolu.
 • Wydział współpracuje m.in. z : Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Grupa Tauron Energia Pro S.A., Zakład Gazowniczy Sp. z o.o. itp.
 • Adres: Ul. Piastowska 17 p. 6, Opole, tel. 77 443 87 20, 77 443 87 26

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • Do kompetencji wydziału należy m.in. realizacja zadań dotyczących sprawowania nadzoru nad bieżącym utrzymywaniem i ochroną terenów zieleni miejskiej, uzgadnianie lokalizacji inwestycji kolidujących z zielenią miejską, kontrola stanu zieleni i utrzymania infrastruktury, z wyłączeniem: fontann, placów zabaw, siłowni, ścieżek zdrowia, oświetlenia, itp.
 • Adres: ul. Plac Wolności 7-8, ul. Krawiecka 13, Opole, tel. 77 451 19 10

Wydział Oświaty

 • Wydział jest właściwym w zakresie oceny i realizacji projektów dotyczących inwestycji, modernizacji i remontów placówek oświatowych.
 • Adres: ul. Sienkiewicza 4-6, Opole, tel. 77 402 29 92

Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej:

 • Wydział organizuje i nadzoruje działalność kulturalną, a także prowadzi sprawy związane z opieką nad zabytkami oraz ich ochroną, w tym kapliczek przydrożnych.
 • Adres: ul. Żeromskiego 3, Opole, tel. 77 541 14 21

Wydział Polityki Społecznej:

 • Wydział realizuje politykę społeczną Miasta, zadania związane z profilaktyką
  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzi działania na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta, monitoruje sytuację osób starszych.
 • Adres: ul. Budowlanych 4, Opole, tel. 77 443 57 56

Wydział Inwestycji Miejskich

 • Wydział prowadzi szeroko pojętą politykę obsługi i nadzoru inwestycji realizowanych przez Miasto. Do głównych zadań wydziału należy: przygotowywanie dokumentacji technicznych inwestycji i remontów na podstawie składanych wniosków, pełna obsługa inwestorska inwestycji, wykonywanie nadzoru ogólnego nad przydzielonymi jednostkami budżetowymi samodzielnie realizującymi zadania inwestycyjne finansowane ze  środków budżetu Miasta oraz monitoring i opracowywanie informacji
  z realizacji tych zadań.
 • Adres: ul. Piastowska 17, p. 5, Opole, tel. 77 443 87 08

Wydział Zarządzania Kryzysowego

 • W zakresie oceny i realizacji projektów, wydział prowadzi sprawy związane
  z ochroną przeciwpożarową.
 • Adres: ul. Sempołowskiej 3, Opole, tel. 77 451 19 84

Wydział Sportu

 • Wydział ocenia oraz realizuje projekty związane z tworzeniem lub rewitalizacją obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym, za wyjątkiem placów zabaw. Sprawuje nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Opolu.
 • Adres: ul. Piastowska 17, Opole, tel. 77 445 59 32

Wydział Transportu:

 • Do zakresu działania Wydziału należy prowadzenie spraw związanych  z planowaniem, organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym oraz określanie linii komunikacyjnych funkcjonujących w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 • Adres: ul. Krawiecka 13, Opole, tel. 77 446 10 98

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi:

 • Wydział organizuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i zajmuje się ich zagospodarowaniem. Prowadzi edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
 • Adres: Plac Wolności 7-8, Opole, tel. 77 451 18 90

Wydział Promocji:

 • Wydział organizuje i prowadzi działania związane z promocją Miasta oraz jego walorami turystycznymi, obsługuje serwisy informacyjne Urzędu, współpracuje
  z serwisami społecznościowymi.
 • Adres: ul. Koraszewskiego 7-9, Opole, tel. 77 541 75 25

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

 • Sprawuje zarząd i nadzór nad budową, modernizacją i utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta. Do kompetencji jednostki należy szeroko pojęta infrastruktura drogowa, w tym chodniki.
 • Adres: ul. Firmowa 1, Opole, tel. 77 469 74 00

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych

 • W zakresie oceny i realizowania projektów jednostka zajmuje się m.in.: wykonywaniem remontów i konserwacją budynków gminnych, naprawą
  i wymianą instalacji, utrzymaniem porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach, nadzór i utrzymanie miejskich placów zabaw, a także budową placów zabaw na terenach komunalnych.
 • Adres: ul. Ozimska 19, Opole, tel. 77 443 57 36

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 • Jednostka zajmuje się zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji, a także wynajmem obiektów sportowych na treningi i rozgrywki sportowe, organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych, wynajmem powierzchni biurowych oraz udostępnianiem miejsc reklamowych.
 • Adres: ul. Barlickiego 13, Opole, tel. 77 454 32 66

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

 • Jednostka pomaga osobom i rodzinom w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kieruje osoby wymagające opieki do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych, zapewniania dzieciom pieczę zastępczą w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizuje system wsparcia dla osób z rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, zapewnia czasowy pobyt osobom bezdomnym, pomaga ofiarom przemocy.
 • Adres: ul. Armii Krajowej 36 , Opole, tel. 77 400 59 50
 • Jednostka prowadzi Centrum Senior - miejsce wsparcia dla seniorek i seniorów, chcących uzyskać potrzebną informację, zaangażować się w różnorodne działania, zarówno jako uczestniczka/uczestnik, jak i realizatorka/realizator, rozwijać się i edukować.
 • Adres: ul. Krakowska 32, Opole, tel. 77 441 23 70

Straż Miejska:

 • Straż ochrania porządek publiczny na terenie miasta Opola, współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Straż współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Do momentu przybycia właściwych służb, Straż zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia - albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem - przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia.
 • Adres: ul. Reymonta 47 B, Opole, tel. 77 402 51 00