plik foto id: 1400010336

Zgłaszanie projektów

Czym jest Budżet Obywatelski (BO)?

Budżet Obywatelski nazywany jest również budżetem partycypacyjnym. Jest to proces aktywnego włączania się obywateli w sprawy swojego miasta. Zarówno zgłaszając pomysły do BO Opola, jak i głosując na wybrane projekty, mieszkańcy Opola współtworzą budżet miasta, a tym samym współdecydują o wydawaniu publicznych pieniędzy.  Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, Opole zmienia się na kształt potrzeb i wizji jego mieszkańców.

Kto i jak może zgłosić projekt do BO?

W ramach Budżetu Obywatelskiego Opola każdy mieszkaniec naszego miasta jest uprawniony do zgłoszenia projektu. Nie istnieją ograniczenia wiekowe, czy też obszarowe pod względem dzielnicy zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że osoby poniżej 18 roku życia wymagają zgody opiekuna prawnego.

Zgłoszenie projektu dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną na interaktywnym formularzu wniosku. W tym celu należy zalogować się do platformy elektronicznej utworzonej specjalnie na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Opola, pod adresem https://bo.opole.pl.

Nabór wniosków (zgłaszanie projektów) odbywa się w okresie od 14.05.2024 r. do 28.05.2024 r.

Jakie dane muszę podać, żeby zalogować się na platformie do zgłaszania projektów?

Aby założyć konto użytkownika, będziesz proszony o podanie danych:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres-email,
 • Login,
 • Hasło. 

W momencie gdy dokonujesz zgłoszenia projektu, stajesz się Wnioskodawcą. Wówczas będziesz proszony o podanie danych:

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres do korespondencji,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • Numer telefonu.

Jeśli jesteś niepełnoletni wymagana będzie także zgoda Twojego opiekuna prawnego, który zostanie poproszony o podanie danych

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL

Pod podanymi numerem kontaktowym i adresem e-mail Wnioskodawca powinien być dostępny. Jest to ważne na etapie weryfikacji formalnej oraz merytorycznej, kiedy może okazać się, że skontaktowanie się z Wnioskodawcą jest konieczne do dokonania rzetelnej oceny złożonego wniosku oraz ewentualnych jego korekt.

Szczegółowy zakres i warunki przetwarzania danych osobowych, znajdziesz w klauzuli informacyjnej oraz naszej polityce prywatności.

Co jest potrzebne do zgłoszenia projektu?

Interaktywny formularz wniosku, służący zgłoszeniu projektu został tak przygotowany, aby każdy mieszkaniec Opola bez trudu poradził sobie z jego wypełnieniem. Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowej oceny zgłoszonego projektu. Jeśli pominiesz któreś z pól wymaganych, system poinformuje Cię o tym, prosząc o uzupełnienie informacji. Formularz wniosku zawiera pola:

 • Nazwa zgłaszanego projektu
 • Dokładny adres oraz numer działki
 • Kategoria projektu
 • Charakter projektu
 • Temat projektu
 • Zakładany koszt projektu
 • Skrócony opis projektu
 • Szczegółowy opis projektu
 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
 • Ogólnodostępność projektu
 • Projekt realizowany na terenie miejskiej placówki oświaty
 • Zgoda innej gminy
 • Dodatkowe załączniki
 • Dane Wnioskodawcy
 • Dane opiekuna prawnego (w przypadku wnioskodawców przed 18 rokiem życia)
 • Potwierdzenie prawdziwości danych oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną

Przeczytaj „Jak zgłosić projekt?”, by zapoznać się ze szczegółowym opisem treści potrzebnych do prawidłowego wypełnienia formularza wniosku. Pamiętaj także o uzyskaniu dla swojego projektu wymaganego poparcia.

W jaki sposób mam uzyskać wymagane poparcie dla zgłaszanego projektu?

Aby projekt mógł być uznany za kompletny, musi zostać poparty przez co najmniej 20 mieszkańców Opola. Poparcie dla swojego projektu zbierasz wyłącznie elektronicznie.

Po złożeniu wniosku, w terminie do 3 dni roboczych, na Twój adres e-mail przyjdzie potwierdzenie wraz z linkiem do opisu złożonego projektu. Prześlij link znajomym i poproś o poparcie Twojego projektu. Każda z osób, która zechce poprzeć Twój projekt otrzyma bezpłatny kod SMS, który po wprowadzeniu w rubrykę "KOD SMS" umożliwia akceptację wyrażonego poparcia.

Uprawnionym do wyrażenia poparcia jest każdy mieszkaniec Opola, przy czym osoby poniżej 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.

Nie jestem pewien, czy poradzę sobie z samodzielnym przygotowaniem wniosku. Gdzie mogę uzyskać pomoc na etapie zgłaszania projektu?

Aby mieć pewność, że projekt zostanie sprawnie oceniony i nie będzie potrzeby jego uzupełnień, już na etapie przygotowania, warto skonsultować się z pracownikami wydziałów Urzędu Miasta Opola lub jednostek miejskich, które na dalszym etapie będą oceniały zgłoszony przez Ciebie projekt.

Dane kontaktowe wraz z opisem realizowanych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich, znajdziesz w sekcji Ważne telefony.  Pod podanymi numerami telefonów uzyskasz potrzebne informacje oraz wsparcie w zgłoszeniu projektu.

Jeśli będziesz potrzebował pomocy lub dodatkowych objaśnień związanych z prawidłowym wypełnieniem formularza wniosku, skontaktuj się z pracownikami

Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola
Opole, ul. Damrota 1
tel. 77 44 61 568
email: bo.opole@um.opole.pl

Jakie są wymagania dla projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola?

Zgodnie z obowiązującymi Zasadami przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu, zgłaszanym projektem  może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój Miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach.

Zgłaszane projekty muszą być:

 • zgodne z prawem,
 • realizowane na terenach stanowiących własność Miasta (wyjątek dla terenów przyłączonych do Opola w 2017 r.),
 • ogólnodostępne dla mieszkańców Opola,
 • możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,
 • o ile to możliwe - zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania.

Dodatkowo, roczne koszty projektu o charakterze „inwestycyjnym” (tzw. projekty twarde), nie mogą przekroczyć 30% ogólnych kosztów jego realizacji;

W szczególnych sytuacjach Prezydent może wyrazić zgodę na:

 • wydłużenie realizacji projektu poza rok budżetowy, w którym zostało ono złożone,
 • przekroczenie maksymalnych kosztów rocznego utrzymania projektu,
 • złożenie projektu zakładającego wykonanie wyłącznie dokumentacji technicznej.

Co to jest ogólnodostępność?

Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć jego otwartość i powszechność, tak aby z jego efektów mógł nieodpłatnie korzystać potencjalnie każdy mieszkaniec Opola. Zaznaczyć należy, że nie wyłącza ogólnodostępności dedykowanie zgłaszanego projektu określonej grupie mieszkańców Opola, wyróżnionej na podstawie konkretnego kryterium, np.: seniorzy, młodzież, rowerzyści, biegacze itp.

Co to są zasady uniwersalnego projektowania?

Uniwersalne projektowanie to nowy wymóg formalny wprowadzony art. 5a ust 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przywołany przepis odwołuje się do wytycznych ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa ta wskazuje natomiast, iż uniwersalne projektowanie to takie, które uwzględnia w szczególności minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, obejmujące:

 • w zakresie dostępności architektonicznej:
  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
 • w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  • obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  • zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Co z terenami przyłączonymi do Opola w 2017 roku? Czy w ramach BO Opola, można zgłaszać projekty do realizacji na tych terenach?

W przypadkach terenów, co do których stan został uregulowany, a nieruchomości przekazane na własność Miasta (w trybie art. 44 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym), zgłaszane projekty procedowane są standardowo zgodnie z zachowaniem wszelkich obowiązujących kryteriów.

W sytuacji stanu nieuregulowanego, projekty o charakterze inwestycyjnym, przewidziane do realizacji na terenie sołectw przyłączonych do Opola z początkiem 2017 r., mogą być zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego Opola, pod warunkiem, że gmina będąca właścicielem nieruchomości wyrazi zgodę na realizację zadania na swojej nieruchomości jeszcze przed jej przekazaniem na własność Miasta. W takich przypadkach, projekty realizowane na nieruchomości objętej zgodą gminy, będą realizowane dopiero w chwili przekazania tej nieruchomości na własność Miasta. Jeżeli przekazanie nieruchomości nie nastąpi w roku realizacji danej edycji Budżetu Obywatelskiego, projekt może być realizowany w latach następnych.

Występując do gminy o wyrażenie zgody na realizację zadania na jej terenie, możesz skorzystać z przygotowanego formularza druku wniosku oraz zgody.

Czy mogę zgłosić projekt dotyczący terenu szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza moje dziecko?

Tak. W Budżecie Obywatelskim Opola możliwa jest zgłaszanie projektów do realizacji na terenach przedszkoli i szkół publicznych należących do Miasta. Warunkiem niezbędnym do tego jest pozyskanie zgody dyrektora placówki, której ten projekt dotyczy. Występując do dyrektora placówki o wyrażenie zgody na realizację zadania na jej terenie, możesz skorzystać z przygotowanego formularza druku wniosku oraz zgody.

Skąd mam wiedzieć czy dany teren jest własnością Miasta, czy nie?

Specjalnie na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Opola została przygotowana interaktywna mapa, pozwalająca na szybkie sprawdzenie lokalizacji potencjalnie odpowiedniej pod realizację projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola.

W celu potwierdzenia możliwości realizacji inwestycji na wybranym terenie, należy skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola, pod jednym z nr tel.: 77 45 11 832, 77 45 11 828, 77 45 11 927, 77 45 11 928.

Pamiętaj także o istniejących wymogach formalnych, określonych w Zasadach przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu.

Czy istnieje katalog zadań, które nie mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola?

Taki katalog istnieje. Obejmuje on kryteria wskazane w Zasadach przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu. Należy pamiętać, aby nie zgłaszać następujących zadań:

 • których koszty realizacji przekraczają kwoty ustalone w Zasadach;
 • sprzeczne z przyjętą strategią rozwoju Miasta oraz z innymi programami obowiązującymi w Opolu;
 • sprzeczne z obowiązującym w Mieście prawem miejscowym, w szczególności miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi uchwałami Rady Miasta, a także zarządzeniami Prezydenta;
 • naruszające prawa osób trzecich, w tym ochronę dóbr osobistych;
 • naruszające powszechnie przyjęte normy moralne i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści uznawane powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne;
 • dla których Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji dla Projektów inwestycyjnych;
 • o charakterze komercyjnym;
 • realizowane na obiektach sportowych, w tym należących do klubów sportowych.
 • realizowane w placówkach służby zdrowia, jeżeli mają charakter inwestycyjny;
 • realizowane na obiektach ochotniczych straży pożarnych, a także dotyczące wszelkich zakupów na rzecz ochotniczych straży pożarnych;
 • polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej;
 • polegające na zakupie nieruchomości;
 • dotyczące terenów, które zostały przewidziane do sprzedaży w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami na terenie Miasta.

Jak mam ustalić, czy mój projekt kwalifikuje się do kategorii ogólnomiejskiej, czy dzielnicowej?

Każdy projekt może zostać zgłoszony w jednej z dwóch kategorii: projektów ogólnomiejskich albo projektów dzielnicowych.

Projekty dzielnicowe to zadania służące mieszkańcom Opola, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców danej dzielnicy odpowiadającej danemu Rejonowi BO. Są one realizowane w ramach środków przydzielonych określonemu Rejonowi BO.

Projekty dzielnicowe można zgłaszać również poza dzielnicą swojego miejsca zamieszkania.

Projekty ogólnomiejskie to projekty, które spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza kwotę środków przeznaczonych dla Rejonu BO, w którym mieści się lokalizacja zgłaszanego projektu;
 • zgłaszany projekt jest dedykowany mieszkańcom więcej niż jednego Rejonu BO;
 • miejsce realizacji projektu nie jest przypisane do jednego Rejonu BO (dotyczy projektów składających się z kilku elementów, zlokalizowanych w różnych dzielnicach).

Należy pamiętać, że nie można zgłaszać tego samego zadania jednocześnie do obu kategorii, o których mowa powyżej.

Oznaczona przez Ciebie kategoria może zostać zmieniona na etapie opiniowania Twojego projektu przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalanej.

W jaki sposób określić szacunkowy koszt zgłaszanego projektu?

Szacunkowe koszty zgłaszanego projektu uwarunkowane są jego przedmiotem. Jeżeli projekt ma charakter inwestycyjny lub remontowy, należy uwzględnić takie elementy jak:

 • koszt przygotowania opracowania dokumentacji technicznej,
 • koszt zakupu oraz montażu materiałów.

Należy pamiętać, że Wnioskodawca określa koszt szacunkowy. O ostatecznej wycenie realizacji projektu i kształcie sporządzonego do niego kosztorysu, decyduje komórka oceniająca wniosek. Podczas szacowania kosztów zachęcamy do skorzystać z przygotowanego cennika miejskiego.

Ile projektów mogę zgłosić? Czy jest ustalony jakiś limit?

Nie istnieje limit zgłaszanych projektów. Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę wniosków. Każdy wniosek musi dotyczyć innego zadania.

Czy mogę zgłosić projekt dzielnicowy dotyczący Rejonu BO, w którym nie mieszkam?

Tak. Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy zgłaszany projekt nie są od siebie zależne.

Czy projekt dzielnicowy mogą poprzeć mieszkańcy innych dzielnic?

Tak. Każdy ze zgłoszonych projektów może uzyskać poparcie każdego mieszkańca Opola. Ta sama zasada ma zastosowanie podczas głosowania.

Czy mogę zgłosić ten sam projekt, który został zgłoszony w poprzednich edycjach BO?

Tak. Proszę jednak uwzględnić ewentualne uwagi wniesione na etapie weryfikacji projektu, w szczególności w zakresie zgodności z zasadami BO oraz poprawności kalkulacji kosztów. Warto w tym celu skorzystać z naszego cennika miejskiego oraz zweryfikować pod kątem kryteriów obowiązujących w aktualnej edycji Budżetu Obywatelskiego Opola.

Czy obcokrajowiec może zgłosić projekt?

Tak, jeśli tylko jest mieszkańcem Opola i posiada nr PESEL.

Czy projekt może zgłosić osoba niezameldowana w Opolu?

Tak. Należy jednak pamiętać, że taka osoba musi mieszkać w Opolu, co oświadcza w składanym wniosku, podając jednocześnie adres zamieszkania.

Czy jeden projekt może być zgłoszony przez kilku wnioskodawców?

W formularzu zgłoszeniowym tylko jedna osoba widnieje, jako Wnioskodawca. Pozostali pomysłodawcy mogą włączyć się w promocję projektu na kolejnych etapach.

Czy rady dzielnic mogą angażować się w proces pisania wniosków, ich konsultacji i promocji?

Zdecydowanie tak. Rady dzielnic mogą angażować się w proces zgłaszania projektów, wspierając Wnioskodawców w promowaniu ich projektów, czy też pozyskiwaniu głosów. Rada dzielnicy może także wyrażać swoją opinię na temat każdego zgłoszonego na jej terenie projektu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby członkowie rad dzielnic byli Wnioskodawcami, jednak sama rada dzielnicy nie może występować w roli Wnioskodawcy.

Czy stowarzyszenie lub fundacja może zgłosić projekt, który potem będzie realizować?

Nie. Projekty mogą zgłaszać tylko mieszkańcy Opola – osoby fizyczne. Realizator wybierany jest przez Miasto.

Czy w zgłaszanym projekcie mogę wskazać jego realizatora?

Nie. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi stosowanymi w Mieście Opolu. Z tytułu zgłoszenia Projektu Wnioskodawca nie uzyskuje prawa do jego realizacji.

Czy ten sam zakres projektów może zostać zgłoszony przez kilka różnych osób?

Tak, jednak w takiej sytuacji zostanie zaproponowane połączenie projektów. Należy pamiętać, że dopuszczenie do głosowania kilku wniosków o tej samej tematyce i zakresie zmniejsza szanse na wygraną któregokolwiek z nich. Ostatecznie o połączeniu projektów zawsze decydują Wnioskodawcy.

Co się stanie, gdy mieszkańcy zgłoszą dwa różne projekty dotyczące tego samego terenu?

Dla mieszkańców będzie to możliwość wyboru Projektu, który w większym stopniu spełnia ich oczekiwania. Jeżeli w drodze głosowania zostaną wyłonione, jako zwycięskie oba projekty realizowane w tej samej lokalizacji, lecz wzajemnie wykluczające się, to do realizacji przejdzie projekt, który otrzymał największą liczbę głosów.

Oczywiście, na etapie oceny merytorycznej, wnioskodawcy obu projektów mogą uznać taką konfrontację za bezcelową i wówczas jeden z nich może złożyć wycofanie swojego projektu. Po opublikowaniu listy projektów oddanych pod głosowanie, taka możliwość już nie istnieje.

Czego należy unikać przy zgłaszaniu projektów?

 • nie należy wskazywać realizatora projektu;
 • nie należy określać sposobu realizacji projektu, np. poprzez wskazanie wyrobów określonego producenta albo usług określonego dostawcy;
 • nie należy używać nazw własnych i znaków towarowych zastrzeżonych;

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania skontaktuj się z nami.

Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola

Opole, ul. Damrota 1
tel. 77 44 61 568
email: bo.opole@um.opole.pl