plik foto id: 1400010336

Ocena formalna i merytoryczna projektów

Kto będzie oceniał złożone projekty?

Projekty oceniane są przez właściwe wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie. Na podstawie tej oceny Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej, opiniuje zgłoszone projekty. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu projektu do głosowania podejmuje Prezydent Miasta Opola.

Kto decyduje o tym, czy projekt jest ogólnomiejski, czy dzielnicowy?

Wnioskodawca określa kategorię składanego projektu. Następnie kategoria ta podlega opiniowaniu przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej. Decyzję o tym czy projekt jest ogólnomiejski, czy dzielnicowy podejmuje Prezydenta Miasta Opola po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej.

Ocena formalna Projektu obejmuje ocenę czy koszty Projektu nie przekraczają kwot ustalonych zgodnie z Zasadami Budżetu Obywatelskiego oraz czy Projekt:

 1. został złożony we właściwym terminie zgodnie z harmonogramem oraz przez dedykowaną platformę internetową
 2. został złożony przez uprawnione osoby,
 3. zawiera wymagane zgody,
 4. zawiera wymagane poparcie,
 5. właściwie określa charakter zadania,
 6. nie narusza praw osób trzecich ani dóbr osobistych
 7. nie narusza norm moralnych i społecznych.

Ocena merytoryczna Projektu obejmuje:

 1. ocenę, czy zgłaszany Projekt ma wpływ na rozwój Miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców,
 2. ocenę czy Projekt jest zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, realizowany na terenie stanowiącym własność Miasta, ogólnodostępny dla mieszkańców, możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym i zgodny z zasadami uniwersalnego projektowania,
 3. ocenę czy roczne koszty utrzymania Projektu inwestycyjnego nie przekraczają 30% ogólnych kosztów jego realizacji,
 4. ocenę czy Projekt nie jest sprzeczny z przyjętą strategią rozwoju Miasta oraz z innymi programami obowiązującymi w Opolu;
 5. ocenę czy Projekt nie jest sprzeczny z obowiązującym w Mieście prawem miejscowym, w szczególności miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi uchwałami Rady Miasta, a także zarządzeniami Prezydenta,
 6. ocenę, czy Projekt spełnia kryteria Projektu ogólnomiejskiego albo dzielnicowego,
 7. analizę finansową Projektu zgodnie z określonymi wymogami oraz w powszechnie obowiązującym prawie, obejmującą w szczególności możliwości zabezpieczenia w latach następnych ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji Projektu, w tym kosztów utrzymania;
 8. wykonalność techniczną Projektu.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę w trakcie oceny?

Ocena projektów obejmuje:

 • terminowe złożenie projektu,
 • wskazanie wymaganych danych,
 • uzyskanie poparcia co najmniej 20 mieszkańców Opola wyrażone na dedykowanej platformie internetowej,
 • zgodność z powszechnie obowiązującym prawem w tym zgodność z ustawą o finansach publicznych,
 • zgodność z przepisami regulującymi kwestie związane z realizacją projektu, a także z obowiązującym w Opolu prawem miejscowym, w szczególność z MPZP,
 • zgodność z przyjętą strategią rozwoju Miasta oraz innymi programami obowiązującymi w Opolu,
 • brak naruszeń w zakresie praw osób trzecich,
 • zgodność z powszechnie przyjętymi normami moralnymi i społecznymi,
 • stwierdzenie niekomercyjnego charakteru projektu oraz wykluczenie konieczności zakupu nieruchomości w celu jego realizacji
 • określenie spełnienia wymogu realizacji projektu w stopniu szerszym niż wyłącznie przygotowanie dokumentacji technicznej
 • określenie dokładnej lokalizacji dla projektów inwestycyjnych oraz stwierdzenie, czy nie będą one realizowane na terenach placówek służby zdrowia, klubów sportowych i ochotniczych straży pożarnych (w przypadku OSP dotyczy to również wszelkich zakupów na ich rzecz),
 • ocenę czy projekt ma być realizowany wyłącznie na terenie stanowiącym własność Miasta, lub w przypadku realizacji na terenie gminy przyłączonej do Opola, z nieuregulowanym stanem własności, czy została dołączona zgoda właściciela terenu,
 • weryfikację, czy została dołączona zgoda dyrektora miejskiej placówki oświatowej, w przypadku projektów, których realizacja miałby odbyć się na jej terenie,
 • ogólnodostępność projektu dla mieszkańców Opola,
 • możliwość realizacji projektu w jednym roku budżetowym,
 • ocenę, czy roczne koszty utrzymania projektu inwestycyjnego nie przekraczają 30% ogólnych kosztów jego realizacji.

Analiza finansowa obejmuje:

wysokość kosztów realizacji projektu, obejmujące także koszty przygotowania dok. tech.; wysokość rocznych kosztów utrzymania efektów realizacji projektu, nieprzekraczający 30% kosztów tej realizacji; zakres projektu możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym w danej edycji.

Analiza techniczna obejmuje:

 • zakres projektu możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym,
 • zgodność z zasadami uniwersalnego projektowania (należy przez to rozumieć projektowanie przestrzeni w taki sposób, by była ona możliwie najbardziej użyteczna i dostępna dla wszystkich mieszkańców, bez potrzeby jej adaptacji lub specjalistycznego projektowania).

W sytuacjach szczególnych, na podstawie uzasadnionego podania Wnioskodawcy, Prezydent może wyrazić zgodę na:

 • wydłużenie realizacji projektu poza rok budżetowy, w którym zostało ono złożone;
 • przekroczenie maksymalnych kosztów rocznego utrzymania projektu;
 • odstąpienie od warunku realizacji projektu w stopniu szerszym niż wyłącznie przygotowanie dokumentacji technicznej.

Co z projektem, który otrzyma negatywną opinię?

Wnioskodawcy będą mieli możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Opola.