plik foto id: 1400010336

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności:

Urząd Miasta Opola zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.bo.opole.pl

Data publikacji stron internetowych: 2020-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków stron

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej stron lub ich elementów,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej stron lub ich elementów,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Prezydent Miasta Opola
Adres: Rynek 1a, 45-015 Opole
e-mail: urzad@um.opole.pl
telefon: 774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Dialogu Obywatelskiego (CDO)
Budynek Urzędu Miasta Opole, ul. Damrota 1

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • wejście bez podjazdu dla wózków,
  • z podjazdem dla wózków i dostępem do dźwigu osobowego umożliwiającego dojazd do poziomu 0 budynku, dźwig ten obsługiwany jest przez pracowników ochrony budynku;
 • Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach;
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze budynku;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
 • Przed budynkiem wyznaczone są stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych;
 • Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Centrum Dialogu Obywatelskiego;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.