plik foto id: 1400010336

Jak złożyć odwołanie od negatywnej oceny projektu

Komu przysługuje odwołanie?

Wszyscy wnioskodawcy, których projekt otrzyma ocenę negatywną będą mieli możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Opola.

Kiedy składa się odwołanie?

Odwołanie należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podania do publicznej wiadomości listy negatywnie ocenionych projektów wraz z uzasadnieniem negatywnej oceny każdego Projektu. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego Opola, czas na odwołania przypada na okres od 23 sierpnia do 2 września 2024 r. Datą wpływu odwołania jest data zatwierdzenia dokonania czynności przez dedykowaną platformę internetową.

W jaki sposób składa się odwołanie?

Odwołanie składa się do Prezydenta za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej – analogicznie jak zgłoszenia projektu. Odwołania opiniowane są następnie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej.

Kto podejmuje decyzję w sprawie odwołań?

Decyzje w sprawie odwołań podejmuje Prezydent, biorąc pod uwagę ocenę merytoryczną Projektu oraz opinię Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszone ostateczne listy projektów. Ogłoszenie nastąpiw Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz w oficjalnym serwisie internetowym Miasta Opola www.opole.pl, a także na stronie internetowej http://bo.opole.pl