Budżet Obywatelski 2019

Zasady składania odwołań

Wszystkie zgłoszone zadania zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały urzędu miasta lub jednostki miejskie. W ramach przyjętej Regulaminem Budżetu Obywatelskiego procedury, zadania ogólnomiejskie zostały następnie zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, a zadania dzielnicowe poddano opiniowaniu powołanych w tym celu Kolegiów ds. dzielnic.

Każdy wnioskodawca, którego zadanie zostało na tym etapie odrzucone jest uprawniony do złożenia odwołania.

Odwołanie należy kierować do Prezydenta Miasta Opola. W treści odwołania warto odnieść się do argumentów stanowiących o odrzuceniu zgłoszonego zadania, zawartych w opublikowanym uzasadnieniu oceny negatywnej.

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, a jego treść musi zostać podpisana przez Wnioskodawcę zgłoszonego zadania. Odwołanie składa się do Urzędu Miasta Opola. W celu zachowania sprawnego obiegu dokumentów najlepiej złożyć odwołanie bezpośrednio do Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, mieszczącego się przy ul. Koraszewskiego 7-9 pok. nr 2.

Termin złożenia odwołania upływa z dniem 27 sierpnia 2018 r. Terminem wniesienia odwołania jest data jego wpływu do Urzędu.

Odwołania są analizowane odpowiednio przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego (zadania ogólnomiejskie) oraz Kolegia ds. dzielnic (zadania dzielnicowe). Ostateczną decyzję podejmuje Prezydent Miasta Opola, kierując się uzasadnieniem Wnioskodawcy oraz opinią odpowiednio Zespołu albo Kolegium dzielnic. 

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszone ostateczne listy zadań na stronie internetowej www.bo.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Centrum Dialogu Obywatelskiego.

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE