Zasady składania odwołań

plik foto id: 1400010552

Wszystkie zgłoszone zadania zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały urzędu miasta lub jednostki miejskie. W ramach Zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu, zadania zostały następnie zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Każdy wnioskodawca, którego zadanie zostało na tym etapie odrzucone jest uprawniony do złożenia odwołania.

Odwołanie należy kierować do Prezydenta Miasta Opola. W treści odwołania warto odnieść się do argumentów stanowiących o odrzuceniu zgłoszonego zadania, zawartych w opublikowanym uzasadnieniu oceny negatywnej.

Odwołanie składa się do Prezydenta za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w § 26 Zasad.

Termin złożenia odwołania upływa z dniem 02.10.2019 r. Terminem wniesienia odwołania jest data jego wpływu do Urzędu.

Odwołania są analizowane odpowiednio przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Ostateczną decyzję podejmuje Prezydent Miasta Opola, kierując się uzasadnieniem Wnioskodawcy oraz opinią Zespołu.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszone ostateczne listy zadań na stronie internetowej http://bo.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Centrum Dialogu Obywatelskiego.