ZASADY GŁOSOWANIA

Zasady głosowania w Budżecie Obywatelskim Opola na 2021 rok

 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Opola (bez ograniczeń wiekowych).
 2. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w głosowaniu za zgodą opiekuna prawnego.
 3. W celu oddania głosu należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania w Opolu, nr telefonu komórkowego. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo należy podać imię i nazwisko oraz nr PESEL opiekuna prawnego.
 4. Głosowanie przeprowadza się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową www.bo.opole.pl
 5. Głosowanie jest możliwe z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, a także na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu.
 6. Na czas głosowania tworzy się stacjonarne stanowiska pomocy elektronicznego oddania głosu. Osoby obsługujące stanowiska pomocy, są uprawnione do wyjaśniania zasad głosowania i udzielenia pomocy w celu oddania prawidłowego głosu, bez ingerencji w wybór głosującego.
 7. Głosowanie trwa 14 dni kalendarzowych w dniach od 13 października 2020 r. do 27 października 2020 r.
 8. Każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 1 projekt ogólnomiejski oraz 1 projekt dzielnicowy, wybrane spośród wszystkich zgłoszonych projektów. Każdy głosujący ma do dyspozycji 2 głosy – po jednym w każdej kategorii projektów.
 9. Każdy głosujący zobowiązany jest wprowadzić numer telefonu, na który zostanie wysłany bezpłatny SMS zawierający kod, którego wprowadzenie do systemu jest konieczne w celu potwierdzenia oddania głosu.
 10. System ogranicza do pięciu liczbę wysłanych wiadomości SMS na jeden numer telefonu.
 11. Zabrania się głosowania za osoby trzecie, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
 12. W drodze wyłaniania zwycięskich Projektów, uznanie wyniku głosowania wymaga uzyskania przez Projekt progu poparcia, co najmniej 150 osób głosujących.
 13. Za wybrane projekty uznaje się te, które uzyskały wymagany próg poparcia oraz otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną kategorię projektów.
 14. Jeżeli w wyniku głosowania kilka Projektów otrzyma taką samą liczbę głosów i liczba ta będzie kwalifikowała Projekty do realizacji, o wyborze projektu do realizacji decyduje Prezydent po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej.
 15. Jeżeli w drodze głosowania zostaną wyłonione, jako zwycięskie Projekty realizowane w tej samej lokalizacji, ale wzajemnie wykluczające się, do realizacji przechodzi Projekt, który otrzymał największą liczbę głosów.