Budżet Obywatelski 2020

REGULAMIN

UCHWAŁA NR XIV/243/19
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 4 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 949) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
    „6) Rejonie BO – należy przez to rozumieć jedną dzielnicę lub grupę dzielnic.”;
  2. w § 30 ust. 1 po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
    „9) przedstawicieli Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - reprezentantów sektora pozarządowego (1 osoba).”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Łukasz Sowada

UCHWAŁA NR XIII/200/19
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu


Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 949) § 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) minimalne i maksymalne kwoty przeznaczone na Projekt w danej kategorii oraz wysokość i podział środków na budżet obywatelski w danym roku.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Łukasz Sowada

Miasto Opole aktywnie uczestniczy w rozwoju aktywności obywatelskiej jego mieszkańców. Wyrazem tego jest między innymi budżet obywatelski organizowany każdego roku. Jego celem jest zwiększenie aktywności mieszkańców i ich partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju Opola oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności za całą wspólnotę. Miasto w ten sposób rozpoznaje potrzeby swoich mieszkańców, zaspokaja je oraz upowszechnia wiedzę o zadaniach realizowanych ze środków publicznych. Jest to najlepszy  i najbardziej efektywny sposób na budowanie zaufania mieszkańców do władz Miasta Opola, niezbędnego dla szybkiego rozwoju Opola.  

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

Rozdział 2 
Wymogi formalne zgłaszanych Projektów

Rozdział 3
Zasady podziału środków

Rozdział 4
Zasady oceny projektów

Rozdział 5
Zespół ds. BO

Rozdział 6
Głosowanie nad Projektami

Rozdział 7
Realizacja Projektów i sprawozdawczość

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE