REALIZACJA ZADAŃ

plik foto id: 140001498

Kiedy zostaną zrealizowane zadania wybrane w BO 2020?

W roku 2020. Jednak w sytuacjach szczególnych Prezydent może wyrazić zgodę na wydłużenie realizacji zadania poza rok budżetowy, w którym zostało ono złożone, pod warunkiem jednak wpisania danego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ile zadań zostanie zrealizowanych?

Do realizacji typuje się zadania spełniające dwa kryteria:

  • uzyskały największą liczbę głosów (z zachowaniem wymaganego progu ważności głosowania dla zadań dzielnicowych);
  • mieszczą się w kwocie przewidzianej w BO 2020 r.

Kto zrealizuje zadania, które uzyskały największą liczbę głosów i czy zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację?

Realizacja zadań wybranych w BO 2020 przez mieszkańców Opola powierzona zostanie wydziałom merytorycznym, właściwym z uwagi na rodzaj zadania. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót. Wszystkie procedury realizowane są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jeśli po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich zadań pozostaną środki niewykorzystane, utworzą one pulę środków rezerwowych. Środki rezerwowe pozostawia się do dyspozycji Prezydenta, który podejmuje decyzje o sposobie ich podziału po uzyskaniu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.