plik foto id: 1400010336
plik foto id: 1400047618

WYNIKI GŁOSOWANIA

W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OPOLA NA 2023 ROK

W IX edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 99 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 75 projektów – 24 ogólnomiejskie i 51 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 28% zgłoszonych projektów. W głosowaniu wzięło udział 10 764 osób.

Pula środków dedykowana IX edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 6 700 000 zł, w tym:

 • na projekty ogólnomiejskie – 1 300 000 zł,
 • na projekty dzielnicowe – 5 400 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie, co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Zwycięskie projekty w IX edycji Budżetu Obywatelskiego Opola:

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
15/23 Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY 537 600 559
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
45/23 Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego "budowlani" w Opolu 350 000 204
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
56/23 Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP 11 170 000 397
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
10/23 Remont Alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego 280 000 374
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
65/23 Stworzenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej na terenach zielonych PSP nr 15 w Opolu 120 000 345
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
41/23 D2022/23 Opole, promocja i ochrona zdrowia 300 000 339
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
73/23 "Jezioro Malina" Ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem 650 000 610
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
50/23 Remont chodników wzdłuż ul. Solskiego i Londzina 590 000 319
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
2/23 Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi Katowicka/Dmowskiego/1-go Maja 320 000 315
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
Brak zwycięskiego projektu z powodu nieuzyskania wymaganego progu poparcia 150 głosów
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
66/23 Montaż aktywnych przejść dla pieszych-bezpieczny pieszy 140 000 165
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
71/23 Przyjazny ogródek - to super zabawa i dla nas podstawa 94 200 455
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
39/23 Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski 740 000 691
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
38/23 Budowa placu zabaw przy PSP 30 w Opolu 298 100 315
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
78/23 Zaprojektuj z nami muzyczną przyszłość 50 000 267
OGÓLNOMIEJSKIE 70/23 Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu 1 300 000 850

 

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego Opola, o przeznaczeniu puli środków rezerwowych decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta.

Pula środków rezerwowych:

Kategoria Kwota dedykowana Kwota przeniesiona do puli środków rezerwowych
Projekty ogólnomiejskie 1 300 000 0
Projekty dzielnicowe, w tym: 5 400 000 760 100
REJON I ( Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 640 000 102 400
REJON II ( Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 370 000 20 000
REJON III (Chabry) 170 000 0
REJON IV (Armii Krajowej) 280 000 0
REJON V (Gosławice, Malinka) 490 000 70 000
REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 650 000 0
REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 590 000 0
REJON VIII (Śródmieście) 320 000 0
REJON IX (Stare Miasto) 190 000 190 000
REJON X (Nadodrze ) 140 000 0
REJON XI (Zaodrze) 230 000 135 800
REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 740 000 0
REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 590 000 241 900
Łącznie 6 700 000 760 100

   

Lista projektów przyjętych
do głosowania w IX edycji
Budżetu Obywatelskiego Opola

Prezydent Miasta Opola publikuje listę projektów przyjętych do głosowania w IX edycji Budżetu Obywatelskiego Opola.

Pełna lista projektów wraz z ocenami i uzasadnieniami negatywnych ocen merytorycznych znajduje się w załączeniu oraz pod adresem www.bo.opole.pl. Wszystkie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2023 r. zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie oraz zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Od każdej oceny negatywnej wnioskodawcy przysługiwało odwołanie.

Do IX edycji BO Miasta Opola złożono łącznie: 99 projektów, w tym:

 • 72 dzielnicowe
 • 27 ogólnomiejskich

W tym:

 • 84 inwestycyjnych
 • 15 nieinwestycyjnych

Obszary tematyczne złożonych projektów:

Temat Liczba projektów
Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe: 37
Sport, w tym architektura sportowa 3
Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura 18
Edukacja i kultura 14
Oświetlenie i bezpieczeństwo 5
Tereny zielone i nasadzenia 5
Inne 13
Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2
Działania na rzecz seniorów 1
Komunikacja miejska 1

 

Spośród złożonych projektów, 13 nie uzyskało wymaganego progu poparcia (minimum 20 osób) i tym samym uzysakały negatywną ocene formalną. Tym samym do dalszej oceny zostało skierowanych 86 projektów. Po ocenie merytorycznej 10 projektów uzyskało oceny negatywne.

Na etapie odwołań od ocen negatywnych do Prezydenta Miasta Opola wpłynęło 1 odwołanie. Po rozpatrzeniu odwołania na liście projektów do głosowania znalazło się 75 projektów:

 • Projekty ogólnomiejskie – 24
 • Projekty dzielnicowe – 52, w tym:
 • Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – 2 projekty;
 • Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – 2 projekty;
 • Rejon III (Chabry) – 1 projekt;
 • Rejon IV (Armii Krajowej) – 5 projektów;
 • Rejon V (Gosławice, Malinka) – 7 projektów;
 • Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – 6 projektów;
 • Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – 8 projektów;
 • Rejon VIII (Śródmieście) – 5 projektów;
 • Rejon IX (Stare Miasto) – 5 projektów;
 • Rejon X (Nadodrze) – 3 projekty;
 • Rejon XI (Zaodrze) – 2 projekty;
 • Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – 2 projekty;
 • Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – 3 projekty.

Zmiana kategorii projektu nr 44/23 w Budżecie Obywatelskim!

Zgodnie z zapisami regulaminu Budżetu Obywatelskiego w przypadku, gdy projekt dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego rejonu BO, a także szacunkowy koszt realizacji po ocenie merytorycznej przekracza w odniesieniu do pojedynczego projektu łączną kwotę środków przeznaczonych na projekty w danym rejonie BO, projekt nr 44/23 został przeniesiony z kategorii projektów dzielnicowych na ogólnomiejskie.

Termin głosowania: 20 września - 6 października 2022 r. wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem: www.bo.opole.pl

Lista Projektów
po ocenie merytorycznej

Szanowni Państwo, publikujemy listę projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok po ocenie merytorycznej.
Pełna lista projektów wraz z ocenami i uzasadnieniami negatywnych ocen merytorycznych znajduje się poniżej.

Wszystkie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2023 r. zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola
lub jednostki miejskie oraz zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej.
Od każdej oceny negatywnej wnioskodawcy przysługuje odwołanie.

plik foto id: 1400047625
plik foto id: 1400047626
plik foto id: 1400047628
plik foto id: 1400047627