plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 3/23

Nazwa projektu:

ParkinG KISS & RIDE PRZY SZKOLE PSP 9 W OPOLU

Dokładny adres:

Cmentarna 7

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 232/6

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

oraz częściowo sąsiadująca działka nr 4/13

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, wykonanie zatoki parkingowej, przesunięcie ogrodzenia, wymiana bramy głównej, wiaty rowerowe, nasadzenia, wykonanie oznakowania pionowego/poziomego, korekta przejścia dla pieszych przy szkole1 300 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 300 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie zatoki parkingowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu przy ulicy Cmentarnej 7.

Szczegółowy opis projektu:

Miejsca postojowe będą służyły do podowżenia i odbierania dzieci do placówki bez konieczności ich odprowadzania czy odbierania z budynku. Dodatkowym zadaniem tego parkingu będzie pełnienie funkcji postojowej dla autokarów zabierających dzieci na wycieczki. Zatoka parkingowa zostanie oznaczona znakami drogowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach projektu zostanie przebudowana brama wejściowa do szkoły, tak żeby oddzielić ruch pieszy i samochodowy. Dodatkowo za zatoką w miejscu istniejących stojaków rowerowych zostaną ustawione wiaty rowerowe. Planuje się również zagospodarowanie otoczenia zatoki parkingowej nowymi krzewami i drzewami. W sąsiedztwie szkoły znajduje się przejście dla pieszych, które nie daje poczucia bezpieczeństwa, dlatego proponuje się wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z najazdami sinusoidalnymi bądź podobne rozwiązanie zmuszające do respektowania dopuszczalnej prędkości przez pojazdy poruszające się ulicą Cmentarną w rejonie szkoły.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Do szkoły PSP 9 w Opolu uczęszczają dzieci z Półwsi, Bierkowic, Wrzosek, Chrząstowic. Duże grono dzieci dowożone jest do szkoły samochodami. Celem uporządkowania tego natłoku pojazdów proponuje się budowę zatoki parkingowej, aby poprawić bezpieczeństwo dzieci. Dodatkowo do szkoły wiele dzieci przyjeżdża rowerami, które są ustawiane przy stojakach niezadaszonych. Dlatego proponuje się ustawienie w ich miejscu zadaszonych wiat na rowery. Przy szkole znajduje się oznakowane przejście dla pieszych z którego korzysta mnóstwo dzieci. Znajduje się ono w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h, jednakże nagminnie jest to ograniczenie ignorowane. Dlatego proponuje się korektę przejścia poprzez wykonanie progi sinusoidalnego - który można łagodnie pokonać poruszając się z dozwoloną predkąścią.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt będzie ogólnodostępny, nieodpłatny.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: TAK

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Zasadna jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu parkingu w rejonie PSP nr 9. Natomiast wybór środka spowalniającego ruch nastąpi w momencie projektowania rozwiązań drogowych.