Szczegóły Projektu

Numer projektu: 13/21

Nazwa projektu:

Pieszo-rowerowa pętla na ul. Jankowskiego / Okulickiego / Sosnkowskiego z zielenią i nowymi miejscami parkingowi

Dokładny adres:

ul. Jana Stanisława Jankowskiego 8-28

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 96/21, id działki: 166101_1.0103.AR_17.96/21

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

numer działki: 96/21, id działki: 166101_1.0103.AR_17.96/21 numer działki: 35/13, id działki: 166101_1.0103.AR_17.35/13 numer działki: 96/19, id działki: 166101_1.0103.AR_17.96/19 numer działki: 96/13, id działki: 166101_1.0103.AR_17.96/13

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON III (od 10 000 do 160 000 zł - Chabry)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zakładany koszt projektu: 160 000

Skrócony opis projektu:

Remont nawierzchni chodnika, który rozpada się wraz z obniżeniem krawężników w rejonie przejść dla pieszych, nasadzeniem drzew, stworzeniem zielonego skweru, instalacją stojaków rowerowych oraz stworzeniem dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów w rejonie ul. JANKOWSKIEGO / OKULICKIEGO / SOSNKOWSKIEGO. Dzięki temu znikną bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami oraz dzieci na rowerach (legalnie poruszających się do 10 roku życia po chodniku). Zwiększona ilość zieleni pozytywnie wpłynie na jakość powietrza, stanowić będzie barierę dla hałasu, obniży temperaturę latem i zwiększy retencję wód opadowych. Dostępność stojaków rowerowych ułatwi bezpieczne pozostawienie rowerów dla mieszkańców i gości co zachęci do wyboru alternatywnych, ekologicznych sposobów komunikacji.

Szczegółowy opis projektu:

Zakres: 1. Wymiana uszkodzonej nawierzchni chodnika stwarzającego realne zagrożenie dla zdrowia i życia na ul. Jankowskiego/Okulickiego/Sosnkowskiego na odcinku około 400 m. 2. Budowa łączników chodniku przy ul. Sosnkowskiego i Okulickiego z równoległymi fragmentami chodników przy ul. Jankowskiego (w rejonie przejść dla pieszych) wraz z obniżeniem krawężników w tym miejscu (realizacja obniżenia krawężników w rejonie 7 przejść) 3. Montaż stojaków rowerowych przy klatkach schodowych oraz w miejscach ogólnodostępnych stanowiących cel lub źródło ruchu rowerowego w rejonie ul. Jankowskiego (13-15 stojaków rowerowych). 4. Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej wraz nasadzeniami na skrzyżowaniu ul Jankowskiego.(aktualnie jest to duży plac wyłożony płytami betonowi, powstanie około 100 m2 zielonego micro parku). 5. Nasadzenia uzupełniające drzew przy ul. Jankowskiego/Okulickiego/Sosnkowskiego ~12 drzew. 6. Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych na jednokierunkowym odcinku ul. Jankowskiego (równoległej do Sosnkowskiego i Okulickiego) Skutki: 1. Podniesienie jakości życia mieszkańców 2. Wzrost bezpieczeństwa 4. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do ekologicznych sposobów komunikacji. 5. Zwiększenie retencji wód opadowych poprzez zmniejszenie powierzchni utwardzonych na rzecz powierzchni biologicznie czynnej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Bardzo zły stan techniczny zagrażający życiu i zdrowiu użytkowników chodników, istnienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zbyt duże uszczelnienie terenu oraz konieczność uzupełnienia nasadzeń są przesłankami uzasadniającymi realizację projektu.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt jest w pełni ogólnodostępny. Zwiększa on również dostępność istniejącej infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, dzieci na rowerach i innych grup mieszkańców.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna