Szczegóły Projektu

Numer projektu: 10/21

Nazwa projektu:

Bezpieczna V

Dokładny adres:

ul. Wiejska obręb działki 1002

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1002, id działki: 166101_1.0055.AR_16.1002

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Projekt zakłada realizację w obrębie działki: 1002,1010/7,1103/10

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON V (od 10 000 do 450 000 zł - Gosławice, Malinka)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

oświetlenie i bezpieczeństwo

Zakładany koszt projektu: 330 000

Skrócony opis projektu:

Poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy V mającej wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

Szczegółowy opis projektu:

Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż ul. Zapłocie, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pożarowej do podziemnego zbiornika p.poż zlokalizowanego na działce 1002, montaż oświetlenia oraz stojaków rowerowych przy placu zabaw na działce 1002. Instalacja dwóch urządzeń AED w obrębie kościoła w Gosławicach oraz parku sensorycznego

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W obecnej chwili brak jest chodnika wzdłuż ulicy Zapłocie od ul. Wiejskiej w kierunku szkoły podstawowej co skutkuje koniecznością przemieszczania się dzieci w wieku szkolnym po skrajni drogi. Sytuacja ta stwarza realne zagrożenie niepożądanego zdarzania drogowego. Na działce 1002 znajduje się zbiornik p.poż w chwili obecnej prowadzi do niego utwardzona droga, która w przypadku konieczności tankowania ciężkich pojazdów gaśniczych może zostać uszkodzona. Na placu zabaw zlokalizowanym w obrębie działki 1002 brak jest oświetlenia, w godzinach wieczornych może to sprzyjać aktami wandalizmu. Dzieci korzystające z placu zabaw pozostawiają rowery na trawniku lub opierają o ogrodzenie placu zabaw, montaż stojaków rowerowych pozwoli na pozostawianie rowerów w sposób bezpieczny oraz uporządkowany. Montaż urządzeń AED wpłynie na poprawę mieszkańców u których dojdzie do nagłego zatrzymania akcji serca. Szybka defibrylacja jest jedyną skuteczną metodą przywrócenia akcji serca u osób u których wystąpiło takie schorzenie. Lokalizacja urządzeń w miejscach ogólnodostępnych gdzie przebywa dużo osób zaowocuje poprawą ich bezpieczeństwa.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt ma charakter nieodpłatny, będzie dostępny dla mieszkańców Opola całodobowo

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Po ocenie merytorycznej i technicznej oraz wycenie i po otrzymaniu zgody od wnioskodawcy z dnia 28.08.2020r. na zwiększenie kwoty do 330 000,00zł i -zakres możliwy do zrealizowania w jednym roku budżetowym .Wskazany zakres opracowania dotyczące: a) budowy chodnika wzdłuż ul. Zapłocie b) wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pożarowej do podziemnego zbiornika p.poż. zlokalizowanego na działce 1002 wymaga również opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia lub zgłoszenia c) montaż oświetlenia na placu zabaw wymagają opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.