Budżet Obywatelski 2019

ZGŁASZANIE ZADAŃ

Co to jest Budżet Obywatelski (BO)?

Budżet Obywatelski nazywany również Budżetem Partycypacyjnym. Jest to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy Opola współtworzą budżet swojego miasta, tym samym współdecydują  o wydawaniu publicznych pieniędzy poprzez przeznaczenie ich na wybrane przez siebie inwestycje lub inne zadania.

Jakie zadania mogą być zgłaszane w ramach BO?

Zgłaszane do BO zadania muszą być:

 1. zgodne z prawem;
 2. realizowane w Opolu;
 3. ogólnodostępne dla mieszkańców Opola;
 4. roczne koszty inwestycyjnego zadania nie mogą przekroczyć 30% ogólnych kosztów jego realizacji;
 5. możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

W szczególnych sytuacjach Prezydent może wyrazić zgodę na przekroczenie maksymalnych kosztów utrzymania zadania oraz wydłużenie realizacji  zadania poza rok budżetowy, w którym zostało ono złożone, pod warunkiem jednak wpisania danego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

Jakie zadania nie mogą być zgłaszane w ramach BO?

Należy pamiętać, aby nie zgłaszać następujących zadań:

 1. których koszty realizacji przekraczają kwoty ustalone w Regulaminie;
 2. które są sprzeczne z przyjętą strategią rozwoju Miasta oraz innymi programami obowiązującymi w Opolu;
 3. które są sprzeczne z obowiązującym w Opolu prawem miejscowym, w szczególności miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi uchwałami Rady Miasta, a także zarządzeniami Prezydenta;
 4. które naruszają prawa osób trzecich, w tym ochronę dóbr osobistych;
 5. które polegają na budowie pomników lub innych form upamiętniania, które regulowane są przez odrębne przepisy;
 6. które naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści uznawane powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne;
 7. dla których Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji dla zadań inwestycyjnych;
 8. o charakterze komercyjnym;
 9. które będą realizowane na obiektach szkół i innych placówek oświatowych, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, na obiektach klubów sportowych oraz w placówkach służby zdrowia;
 10. polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej;
 11. dotyczące terenów, które zostały przewidziane do sprzedaży. 

Ważne:

 1. Zadania inwestycyjne realizowane są na terenie stanowiącym własność Miasta, z tym że jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny powinno być zobrazowane na mapach, fotografiach, wizualizacjach, rysunkach, szkicach itp.
 2. Zadania inwestycyjne, realizowane na terenie sołectw przyłączonych do Opola z dniem 1 stycznia 2017 r. (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy – Dz. U. z 2016 r., poz. 1134), w wyniku których powstaną części składowe nieruchomości – będą realizowane tylko wtedy, gdy nieruchomość ta zostanie przekazana na własność Miasta w trybie art. 44 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym, chyba że gmina będąca właścicielem nieruchomości wyrazi zgodę na realizację zadania na swojej nieruchomości jeszcze przed przekazaniem jej na własność Miasta.
 3. Zgodę gminy dołącza Wnioskodawca do wniosku, w którym zgłasza zadanie.
 4. Zadanie realizowane na nieruchomości objętej zgodą gminy będzie realizowane dopiero w chwili przekazania tej nieruchomości na własność Miasta. Jeżeli przekazanie nieruchomości nie nastąpi w roku realizacji danej edycji Budżetu Obywatelskiego, zadanie będzie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w celu jego realizacji w latach następnych.
 5. Urządzenia, w tym obiekty małej architektury zakupione w ramach zadania i zainstalowane na nieruchomościach użyczonych Miastu po zmianie granic w dniu 1 stycznia 2017 r. stanowią własność Miasta.

Ile pieniędzy przewidziano na realizację BO 2019?

Suma środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 4 300 000 zł.

Jak zostaną rozdzielone pieniądze w ramach BO 2019?

 • 4 300 000 zł Kwota ogółem
 • 1 100 000 zł na zadania ogólnomiejskie, w tym:
  • 1 000 000 zł na zadania makro
  • 100 000 zł na zadania mikro,
 • 3 200 000 zł na zadania dzielnicowe

Kwoty graniczne dla jednego zadania:

 • Zadania ogólnomiejskie:
  • Makro – max 1 000 000 zł
  • Mikro – max. 10 000 zł
 • Zadania dzielnicowe:
  • min. 100 000 zł
  • max. 400 000 zł

Po co podział na 8 rejonów BO?

Środki na zadania dzielnicowe dzielone są według Rejonów BO w celu równomiernego rozłożenia inwestycji na mapie Miasta. Ponadto celem podziału jest zachęcanie mieszkańców Miasta Opola do współpracy, a także tworzenia lokalnych strategii i partnerstw obejmujących następujące dzielnice: 

 1. Rejon I:           Stare Miasto, Śródmieście; 
 2. Rejon II:          Zakrzów, Chabry, Armii Krajowej;
 3. Rejon III:        Gosławice, Malinka, Kolonia Gosławicka;
 4. Rejon IV:        Zaodrze, Nadodrze;
 5. Rejon V:          Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Groszowice, Malina, Grotowice;
 6. Rejon VI:        Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Żerkowice, Chmielowice, Winów;
 7. Rejon VII:       Brzezie, Świerkle, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin;
 8. Rejon VIII:     Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś.

Dobrze rozwinięta współpraca międzydzielnicowa zwiększa szansę  na zwycięskie głosowanie.

Kto może złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego?

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Opola. Wniosków nie mogą składać instytucje, ani organizacje pozarządowe.

Jakie dokumenty należy przygotować?

 • wniosek na wymaganym formularzu – skorzystaj z formularza on-line
 • listę poparcia dla danego zadania,
 • oświadczenia osób popierających zadanie.

W przypadku osób w wieku poniżej 16. roku życia wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.

Skąd Wnioskodawca ma wiedzieć czy zadanie jest ogólnomiejskie, czy dzielnicowe?

Zadania ogólnomiejskie to zadania:

 • które służą wszystkim mieszkańcom Opola (to decyzja Wnioskodawcy);
 • których szacunkowy koszt realizacji, po ocenie merytorycznej, przekracza w odniesieniu do  pojedynczego zadania, łączną kwotę środków przeznaczonych na zadania w Rejonie BO, w którym będzie realizowane zadanie;
 • które dotyczą mieszkańców więcej niż jednego Rejonu BO;
 • których miejsce realizacji jest przypisane do więcej niż jednego Rejonu BO

Zadania dzielnicowe to zadania służące mieszkańcom Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic w danym Rejonie BO, realizowane w ramach środków wydzielonych dla tych Rejonów BO.

Należy pamiętać, że nie można zgłaszać tego samego zadania jednocześnie do obu kategorii, o których mowa powyżej.

Jakie dane będę musiał/a podać podczas logowania do systemu?

 • Na etapie składania wniosku:
  • Imię, nazwisko
  • PESEL
  • nr telefonu
  • adres e-mail.
 • Na etapie głosowania:
  • Imię, nazwisko,
  • PESEL,
  • nr telefonu.

Ile wniosków może złożyć jedna osoba?

Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę wniosków. Każdy wniosek musi dotyczyć innego zadania.

W jaki sposób osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w BO 2019?

W Budżecie Obywatelskim Opola może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą zarówno składać wnioski, udzielać poparcia zgłaszanym zadaniom, jak i głosować. Aktywność i zaangażowanie młodych osób jest nie tylko możliwa, ale przede wszystkim mile widziana. Należy tylko pamiętać, że osoby poniżej 16 roku życia potrzebują zgody opiekuna prawnego.

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić zadanie?

Co najmniej 20 mieszkańców Opola. Poparcie mogą udzielać także  osoby w wieku poniżej 16. roku życia za zgodą opiekunów prawnych. Każda z osób popierających wniosek, poza podpisem na liście poparcia, zobowiązana jest złożyć oświadczenie będące załącznikiem do wniosku.

Czy zadanie dzielnicowe mogą poprzeć mieszkańcy innych dzielnic?

 Tak.

Czy mogę zgłosić to samo zadanie, które zostało zgłoszone w poprzednich edycjach BO?

Tak. Proszę jednak uwzględnić ewentualne uwagi wniesione na etapie weryfikacji zadania, w szczególności w zakresie zgodności z zasadami BO oraz poprawności kalkulacji kosztów. Warto w tym celu skorzystać z naszego cennika miejskiego oraz zweryfikować pod kątem nowych postanowień Regulaminu BO na 2019 r.

Czy obcokrajowiec może złożyć zadanie do BO 2016?

Tak, jeśli tylko jest mieszkańcem Opola i posiada nr PESEL.

Czy osoba niezameldowana w Opolu może złożyć zadanie?

Tak. Należy jednak pamiętać, że taka osoba musi mieszkać w Opolu, co oświadcza w składanym wniosku, podając jednocześnie adres zamieszkania.

Czy osoba niepełnoletnia może złożyć zadanie do BO 2019?

Tak, ale w przypadku osób w wieku do 16. roku życia potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego.

Skąd mam wiedzieć czy działka należy do gminy czy nie?

Numery działek można sprawdzić w tym miejscu: http://www.opole.e-mapa.net. Jeśli masz wątpliwości dotyczące terenów miejskich, ich przeznaczenia i możliwości realizacji na nich inwestycji skontaktuj się z:
Wydziałem Geodezji i Kartografii
Urzędu Miasta Opola,
tel. 77 45 11 829

Czy mieszkaniec danej dzielnicy może składać zadanie dotyczące dzielnicy lub Rejonu BO w którym nie mieszka?

Tak. Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy dane zadanie nie mają ze sobą związku.

Czy Rady Dzielnic mogą angażować się w proces pisania wniosków, ich konsultacji i promocji?

Zdecydowanie tak. Rady dzielnic mogą angażować się w dyskusje, wspierać Wnioskodawców w promowaniu zadań czy pozyskiwaniu głosów. Mogą także wyrażać swoje opinie na temat każdego zadania. Jednak jeśli mieszkaniec uzna taką pomoc za zbędną, może zgłosić własne zadanie.

Czy ten sam zakres zadań może zostać zgłoszony przez kilka różnych osób?

Tak, jednak w takiej sytuacji zostanie zaproponowane połączenie zadań  Należy pamiętać, że  dopuszczenie do glosowania kilku wniosków o tej samej tematyce i zakresie zmniejsza szanse na wygraną któregokolwiek z nich. Ostatecznie o połączeniu zadań zawsze decydują Wnioskodawcy.

Co się stanie, gdy mieszkańcy złożą dwa różne zadania dotyczące tego samego terenu?

Będzie możliwość wyboru lepszego zadania, ewentualnej rezygnacji z realizacji lub łączenia i modyfikowania złożonych wniosków na etapie oceny merytorycznej.

Czy można dołączyć do wniosków przygotowane wcześniej projekty lub inne załączniki?

Do formularza wniosku z propozycją zadania można dodać dodatkowe załączniki w postaci rysunków sytuacyjnych, mapek i zdjęć. W przypadku przekazywania załączników w formie elektronicznej powinny one być w formacie PDF, JPG, PNG albo DOC i nie przekraczać podanej w formularzu maksymalnej wielkości. Załączając dodatkowe dokumenty, należy także pamiętać o konieczności przestrzeganiu praw autorskich.

Czy można dosłać dodatkowe załączniki już po złożeniu wniosku?

Tak, ale tylko do końca terminu składania wniosków.

Czego należy unikać przy zgłaszaniu zadań do BO?

 • nie należy wskazywać realizatora zadania. Realizatorzy wybranych do realizacji zadań przeważnie muszą zostać wyłonieni w drodze przetargu lub konkursu;
 • nie należy określać sposobu realizacji zadania np. poprzez wskazanie wyrobów określonego producenta albo usług określonego dostawcy (uwaga jak powyżej);
 • nie należy używać nazw własnych, znaków towarowych zastrzeżonych.

Zgłosiłem zadanie elektronicznie i co dalej?

Po zgłoszeniu zadania na Platformie elektronicznej BO pod adresem Wnioskodawca otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku wraz z linkiem do swojego zadania, z jego treścią i liczbą zapisanych załączników. Po zakończonej weryfikacji wniosków Wnioskodawca otrzyma informację zwrotną o jej wynikach.

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE