WYNIKI GŁOSOWANIA

WYNIKI GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OPOLA NA 2020 ROK


W VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 111 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 93 projekty – 43 ogólnomiejskie i 50 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 21% zgłoszonych projektów. W głosowaniu wzięło udział 12.151. Najaktywniejszą pod względem głosowania okazała się Dzielnica I, w skład której wchodzą: Czarnowąsy, Borki, Brzezi i Świerkle – aż 34% mieszkańców tej dzielnicy wzięło udział w głosowaniu. Prawie połowa głosujących była w wieku od 26 do 45 lat. Najstarszy mieszkaniec Opola biorący udział w głosowaniu miał 100 lat.

Pula środków w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 5 200 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 000 000 zł,
  • na projekty dzielnicowe – 4 200 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów ogólnomiejskich wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 500 osób głosujących, natomiast dla projektów dzielnicowych konieczne było uzyskanie poparcia co najmniej 500 osób głosujących albo 10% liczby mieszkańców danego Rejonu BO, na terenie którego zadanie ma być realizowane. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Wygrane projekty

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON I
(Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)
77/20 Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną 500 000 1277
DZIELNICOWE - REJON II
(Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
42/20 Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja 290 000 735
DZIELNICOWE - REJON III
(Chabry)
/Brak złożonych projektów/
DZIELNICOWE - REJON IV
(Armii Krajowej)
82/20 Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania 110 000 1255
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
4/20 Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie. 150 000 1272
DZIELNICOWE - REJON V
(Gosławice, Malinka)
69/20 Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola 150 000 514
DZIELNICOWE - REJON VI
(Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
45/20 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej 510 000 1368
DZIELNICOWE - REJON VII
(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
92/20 Powiększenie kąpieliska Bolko 460 000 1352
DZIELNICOWE - REJON VIII
(Śródmieście)
13/20 Rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2. 100 000 741
DZIELNICOWE - REJON IX
(Stare Miasto)
76/20 Zielone przystanki w Opolu 50 000 1500
DZIELNICOWE - REJON X
(Nadodrze)
/Brak wygranych projektów. Żaden ze zgłoszonych projektów nie osiągnął wymaganego minimalnego progu poparcia./
DZIELNICOWE - REJON XI
(Zaodrze)
47/20 Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze 180 000 952
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
96/20 Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów 88 000 697
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
23/20 Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach 200 000 640
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
63/20 Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy! 60 000 613
DZIELNICOWE - REJON XII
(Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
22/20 Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice 200 000 566
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
25/20 Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole - Szczepanowice 120 000 964
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
39/20 Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo. 130 000 734
DZIELNICOWE - REJON XIII
(Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)
6/20 Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych 200 000 561
OGÓLNOMIEJSKIE 78/20 Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) 600 000 3517

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego Opola, o przeznaczeniu puli środków rezerwowych decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. BO, uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania.

Pula środków rezerwowych:

Kategoria Kwota dedykowana Kwota przeniesiona do puli środków rezerwowych
Projekty ogólnomiejskie 1 000 000 400 000
Projekty dzielnicowe, w tym: 4 200 000 712 000
REJON I ( Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 500 000 0
REJON II ( Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 290 000 0
REJON III (Chabry) 130 000 130 000
REJON IV (Armii Krajowej) 220 000 120 000
REJON V (Gosławice, Malinka) 380 000 80 000
REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 510 000 0
REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 460 000 0
REJON VIII (Śródmieście) 250 000 150 000
REJON IX (Stare Miasto) 150 000 100 000
REJON X (Nadodrze ) 110 000 110 000
REJON XI (Zaodrze) 180 000 0
REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 570 000 22 000
REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 450 000 0
Łącznie 5 200 000 1 112 000

Pula środków rezerwowych z Budżetu Obywatelskiego została rozdysponowana

Po przeprowadzeniu szerokiej dyskusji na forum posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, wsłuchując się w prezentowane opinie, a także uwzględniając zarówno wyniki głosowania, jak i możliwości finansowe miasta, decyzją Prezydenta Miasta Opola środki rezerwowe powstałe w wyniku rozstrzygnięcia głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2020 rok, w wysokości 1 112 000 zł przeznaczono na realizację następujących projektów:

1 000 000 zł na sfinansowanie projektu:

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt Liczba głosów
OGÓLNOMIEJSKIE 50/20 Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy - zakup pojazdu dla OSP (Czarnowąsy) 1 000 000 zł 2689

112 000 zł na zwiększenie finansowania projektu:

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt Liczba głosów
DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) 82/20 Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania 100 000 zł
(po dofinansowaniu: 212 000 zł)
1255