OCENA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

plik foto id: 140001137

Kto będzie oceniał złożone wnioski?

Wnioski oceniane są przez wydziały merytoryczne. Na podstawie tej oceny Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, opiniuje zgłoszone zadania. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu zadania do głosowania podejmuje Prezydent Miasta Opola.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę w trakcie oceny?

  • Ocena formalna obejmuje: stwierdzenie kompletności danych oraz załączników; poparcie co najmniej 20 mieszkańców Opola; zgoda opiekuna prawnego (dotyczy osób poniżej 18 roku życia); zachowanie ogólnodostępności dla mieszkańców; właściwe określenie kategorii (ogólnomiejskie/dzielnicowe) i charakteru (inwestycyjne/nie inwestycyjne) projektu; realizacja na terenie należącym do Miasta Opola (z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 Zasad BO).
  • Ocena merytoryczna obejmuje: zgodność z powszechnie obowiązującym prawem, w tym zgodność z ustawą o finansach publicznych, przepisami regulującymi kwestie związane z realizacją zadania, a także z obowiązującym w Opolu prawem miejscowym, w szczególność z MPZP; zgodność z przyjętą strategią rozwoju Miasta oraz innymi programami obowiązującymi w Opolu; brak naruszeń w zakresie praw osób trzecich; zgodność z powszechnie przyjętymi normami moralnymi i społecznymi; stwierdzenie niekomercyjnego charakteru projektu oraz wykluczenie konieczności zakupu nieruchomości w celu jego realizacji; określenie spełnienia wymogu realizacji projektu w stopniu szerszym niż wyłącznie przygotowanie dokumentacji technicznej; określenie dokładnej lokalizacji dla projektów inwestycyjnych oraz stwierdzenie czy nie będą one realizowane na terenach placówek oświaty, służby zdrowia i klubów sportowych.
  • Analiza finansowa obejmuje: wysokość kosztów realizacji projektu, obejmujące także koszty przygotowania dok. tech.; wysokość rocznych kosztów utrzymania efektów realizacji projektu, nieprzekraczający 30% kosztów tej realizacji; zakres zadania możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym w danej edycji.
  • Wykonalność techniczna obejmuje: zakres zadania możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym.

W sytuacjach szczególnych, na podstawie uzasadnionego podania Wnioskodawcy, Prezydent może wyrazić zgodę na:

  • wydłużenie realizacji Projektu poza rok budżetowy, w którym zostało ono złożone;
  • przekroczenie maksymalnych kosztów rocznego utrzymania projektu;
  • odstąpienie od warunku realizacji projektu w stopniu szerszym niż wyłącznie przygotowanie dokumentacji technicznej.

Co z zadaniem, które otrzyma negatywną opinię?

Wnioskodawcy będą mieli możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Opola.