Budżet Obywatelski 2020

LISTA ZADAŃ ODRZUCONYCH

liczba zadań: 24

Płaska fontanna, lodowisko oś Armii Krajowej (nr 105/19)

Skrócony opis zadania: Płaska fontanna latem lodowisko zimą.
Adres: Osiedle Armii Krajowej okolice Górki Śmierci
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Opinia MZD: Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej w związku z powyższym nie może zostać zrealizowane. Ponadto budowa lodowiska jest niezgodna z mpzp zgodnie z Uchwałą LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20.10.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu. Dodatkowym problemem jest wysoki koszt eksploatacji obydwu proponowanych obiektów.

Budowa sygnalizacji wzbudzanej w Chmielowicach (nr 33/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie zakłada opracowanie projektu i budowę sygnalizacji wzbudzanej, na ulicy o natężonym ruchu, łączącej Żerkowice oraz północną część Chmielowic (kościół, przystanek) z południową (szkoła, przedszkole, przystanek MZK oraz PKP, sklepy).
Adres: ul. Nyska
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 150000 zł
Ocena formalna: Negatywna
Uwagi: Brak oświadczeń

zadanie odrzucone

Uwagi: negatywna ocena formalna

Malina - oświetlenie placu zabaw (nr 113/19)

Skrócony opis zadania: Plac zabaw w Malinie jest miejscem często odwiedzanym przez dzieci i rodziny. Jest jedyną taką atrakcją dla najmłodszych na terenie dzielnicy Malina. Kluczowe jest jednak oświetlenie tego placu
Adres: Opole ul. Teligi (działka nr 1289/2)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: oświetlenie i bezpieczeństwo
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Negatywna
Uwagi: Brak oświadczeń

zadanie odrzucone

Uwagi: Negatywna ocena formalna

Mural - wizerunek opolskiej Karolinki (nr 13/19)

Skrócony opis zadania: Mural- na elewacji budynku w dzielnicy Starego Miasta
Adres: ul.Krakowska 26,elewacja od strony Filharmonii
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Negatywna
Uwagi: Brak oświadczeń, brak listy poparcia

zadanie odrzucone

Uwagi: Negatywna ocena formalna.

Budowa drogi między rondem Szczakiela a Olimpijską (nr 30/19)

Skrócony opis zadania: Wybudowanie drogi między rondem Szczakiela a ulica Olimpijską poprawi komunikację lokalną między dzielnicami Grudzice - Malina - Groszowice. Połączy również dzielnicę Malina z obwodnicą północną Opola. Znacznie zmniejszy ruch a to podniesie bezpieczeństwo w sypialnej części dzielnicy Grudzice.
Adres: Opole Rondo Szczakiela - ulica Olimpijska
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Negatywna
Uwagi: Brak oświadczeń

zadanie odrzucone

Uwagi: Negatywna ocena formalna.

"O1, ogólna innowacyjna diagnostyka" (nr 73/19)

Skrócony opis zadania: Projekt zakłada diagnostykę organizmu przy użyciu innowacyjnego sprzętu (Analizatora Zdrowia), który określa m. in. niedobory witamin i minerałów. Mowa o innowacyjnym urządzeniu obejmującym medycynę, bioinformatykę, inżynierię elektroniczną. Bazuje na medycynie kwantowej i naukowej analizie.
Adres: Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Szacunkowy koszt zadania: 100000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Niezgodność z zasadą ogólnodostępności.

Przyczółek Dobrej Nadziei (nr 3/19)

Skrócony opis zadania: Proponujemy utworzenie specjalistycznej placówki szkolnej, na poziomie szkoły podstawowej. Placówki niezbędnej w naszym mieście, uzupełniającej istniejący system oświatowy. Opartej o alternatywny system, dla uczniów, którzy doświadczyli niepowodzeń szkolnych w tradycyjnym systemie kształcenia
Adres: ul. Krakowska
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 200000 zł
Ocena formalna: Negatywna
Uwagi: Brak oświadczeń

zadanie odrzucone

Uwagi: Negatywna ocena formalna.

Modernizacja przejścia przy Ozimskiej 95 (nr 65/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie ma na celu modernizację istniejącego przejścia dla pieszych. Zdaniem wnioskodawcy należy zmodernizować istniejące przejście przez umieszczenie go w innym miejscu.
Adres: skrzyżowanie ulic Ozimskiej z T. Rejtana i Jakuba Kani. Ozimska 95. Droga wojewódzka nr 423 (przy zjeździe z wiaduktu).
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: oświetlenie i bezpieczeństwo
Szacunkowy koszt zadania: 3630 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Przejścia dla pieszych lokalizuje się w obszarze skrzyżowania. Nie należy przenosić przejścia, ponieważ celem podróży jest ul. Kani. Przesunięcie przejścia nie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, ponieważ główną przyczyną zdarzeń jest nadmierna prędkość oraz nieuprawniony przejazd rowerzystów. Zadanie jest niezgodne z § 1 ust. 9 oraz § 2 Regulaminu ds. BO. Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ustaliła, że w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych należy wykonać sygnalizację świetlną.

Wiaty na przystankach Piastowska-Korfantego (nr 53/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie ma na celu zakup i montaż wiat przystankowych na istniejących przystankach w celu podniesienia komfortu korzystających z komunikacji miejskiej.
Adres: ul. Piastowska
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: komunikacja miejska
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywną, ze względu na to, że nie ma technicznej możliwości posadowienia wiat przystankowych w tej lokalizacji ze względu na duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej oraz zbyt małą szerokość chodnika.

Park piłkarski nad Odrą (nr 44/19)

Skrócony opis zadania: Proponowane zadanie to budowa parku piłkarskiego (piłkarskiej „ścieżki zdrowia”) na terenie bulwarów nadodrzańskich. Planowane jest postawienie kilku (około 10) urządzeń rekreacyjnych, sportowych i piłkarskich, które pomogą kształtować i rozwijać sprawność fizyczną młodych piłkarzy.
Adres: Bulwar nad Odrą – wzdłuż bulwaru Karola Musioła
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 120000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Opinia uzgodniona z MZD w Opolu. Proponowany obszar stanowi pas drogowy, w którym tego typu urządzenia nie mogą zostać zamontowane. Zabytkowy park Pasieka został zrewitalizowany i założony program parku został zrealizowany. Park jest obiektem zabytkowym, w związku z powyższym wszelkie prace wymagają uzgodnienia oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie dokumentacji projektowej. Pozostałe tereny, sąsiadujące ze wskazaną lokalizacją nie stanowią własności Gminy Opole.

Piłkarski przystanek autobusowy (nr 99/19)

Skrócony opis zadania: Przedmiotem zadania jest stworzenie piłkarskiego przystanku autobusowego na ulicy Niemodlińskiej w sąsiedztwie centrum piłkarskiego Football Park w Opolu. Przystanek będzie miał piłkarski charakter i będzie elementem promocji piłki nożnej jak i sportu w mieście Opolu.
Adres: przystanek autobusowy Niemodlińska-Szkoła, Niemodlińska 54
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: komunikacja miejska
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywną, ponieważ wartość kosztów utrzymania rocznie przekracza 30% wartości inwestycji.

Miejsce pochówku dla zwierząt (nr 76/19)

Skrócony opis zadania: Miejsce pochówku dla zwierząt
Adres: Opole, lokalizacja wskazana przez Urząd
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów grzebowiska zwłok zwierzęcych są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem ich realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto podczas realizacji grzebowisk konieczne jest spełnienie m. in następujących wymogów hydrogeologicznych: • teren nie może podlegać zalewom, • ukształtowanie terenu musi umożliwiać łatwy spływ wód opadowych, • odległość od najbliższego ujęcia wody – min. 500 m, • grunt musi być przepuszczalny, z małą zawartością węglanu wapnia, • zwierciadło wody gruntowej na głęb. nie wyższej niż 2,5 m (stan maksymalny), • grzebanie na głębokości min 1,5 m. Zgodnie z treścią art. 8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zdrowia zwierząt, organem właściwym do nadzoru nad działalnością polegającą na usuwaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym padłych zwierząt) jest powiatowy lekarz weterynarii. Według opinii Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Opolu, z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego cmentarz dla zwierząt nie różni się od cmentarza dla ludzi. W związku z tym, przy lokalizacji i organizacji grzebowiska dla zwierząt najprawdopodobniej miałby zastosowanie przepis dotyczący cmentarzy tj. rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 213). W rozporządzeniu tym zawarto m.in. warunki jakie winien spełniać grunt przeznaczony do grzebania zwłok, zalegania wód gruntowych, odległości od źródeł wody pitnej, terenów mieszkalnych, zakładów produkujących żywność itd. Ponadto, planowana inwestycja musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska potencjalne lokalizacje miejsc zagrzebywania padłych zwierząt powinny spełniać następujące warunki: - Odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz miejsc użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, żłobki, przedszkola itp. powinna być ustalona w taki sposób, by ograniczyć emisje pyłów i odorów, - Podłoże miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych powinno cechować się nieprzepuszczalnością i zwięzłością tak, aby zapobiec emisji do środowiska wodno-gruntowego toksycznych substancji i patogenów ze spalonych bądź zagrzebanych zwłok zwierzęcych. - Należy zachować bezpieczną odległość od zbiorników wód powierzchniowych oraz cieków wodnych, tak aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie było zlokalizowane na terenach zalewowych czy terenach zlewni bezpośredniej. W uwagi na brak zapisów dotyczących cmentarza dla zwierząt w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla miasta Opola, w chwili obecnej nie ma możliwości założenia cmentarza dla zwierząt.

PARK SENIORA (nr 91/19)

Skrócony opis zadania: Ideą zadania jest zaprojektowanie i utworzenie przyjaznego miejsca wypoczynku pod nazwą „Park Seniora” z wykorzystaniem istniejącej zieleni, pergoli i ścieżek. Park tworzyłyby urządzenia plenerowe do ćwiczeń, zewnętrzne gry planszowe, tężnię , ławeczki z oparciami, stojaki na rowery, kosze na śmi
Adres: Miasto Opole Obręb Gosławice
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywną, ponieważ jest niezgodne z mpzp (uchwała LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20.10.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu). Obszar przewidziany jako teren US został już zagospodarowany.

Remont nawierzchni pieszociągu Bytnara Rudego 8 (nr 5/19)

Skrócony opis zadania: Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy Straży Miejskiej i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – łączna powierzchnia około 500 m2, na nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK (drogowa) 8 cm z obrzeżami i krawężnikami.
Adres: ul. Bytnara Rudego 8
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 125000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie opiniujemy negatywnie ze względu na nieuregulowaną sytuację własnościową działek. Ograniczenie zadania do działek określonych przez Wnioskodawcę we wniosku jest niemożliwe ze względów technicznych - ciąg pieszy wymaga kompleksowej przebudowy wraz z opracowaniem dokumentacji i wykonaniem odwodnienia.

Kosze uliczne do segregacji odpadów. (nr 64/19)

Skrócony opis zadania: Zakup i montaż koszy ulicznych do segregacji odpadów – na frakcje: plastik i metal, papier, szkło, pozostałe. Kosze te powinny być opatrzone nalepkami/napisami, jakie odpady gdzie wrzucać. Kosze powinny oczywiście być ładne i estetyczne, wpisujące się w architekturę miasta.
Adres: wzdłuż dróg i deptaków w centrum miasta
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 40000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywną ze względu na to, że wartość kosztów utrzymania na rok przekracza 30% wartości inwestycji.

Wybieg dla psów (nr 38/19)

Skrócony opis zadania: Park dla psów to miejsce powinno być przestronne, ogrodzone, bezpieczne, atrakcyjne i z dala od osób, które z psami nie chcą mieć kontaktu. Wybieg powinien być zabezpieczony wysokim płotem wraz z podmurówką oraz podwójnymi wejściami. Wewnątrz znajdować powinny się liczne naturalne przeszkody,
Adres: Opole, lokalizacja wskazana przez Urząd
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 150000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Aktualnie na terenie miasta są zlokalizowane 2 wybiegi dla psów. Dwa kolejne wybiegi są zaplanowane jako element budowy I etapu Parku 800-lecia na Wyspie Bolko oraz jako element realizacji zagospodarowania Kamionki Piast przy ul. Wapiennej.

Rondo na skrzyżowaniu Al.Witosa-Al.Solidarności (nr 16/19)

Skrócony opis zadania: Wykonanie ronda na istniejącym skrzyżowaniu Alei Witosa z Aleją Solidarności i drogą wewnętrzną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Adres: 45-401 Opole Al. W. Witosa/Al. Solidarności
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywna z uwagi na koszt realizacji przewyższający wartości przewidziane regulaminem BO.

Światła na skrzyżowaniu Al.Witosa-Al.Solidarności (nr 120/19)

Skrócony opis zadania: Wykonanie sygnalizacji świetlnej na istniejącym skrzyżowaniu Alei Witosa z Aleją Solidarności i drogą wewnętrzną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Adres: 45-401 Opole Al. W. Witosa/Al. Solidarności
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 350000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Miejski Zarząd Dróg w Opolu planuje budowę ronda na przedmiotowym skrzyżowaniu. Koszt inwestycji ok. 655 000 zł.

Nad wodą przyjemniej ! (nr 22/19)

Skrócony opis zadania: Celem zadania jest stworzenie nowych atrakcji nad kamionką Bolko oraz remont wiekowych fotann w Nowej Wsi Królewskiej (plac Kościelny) i Groszowicach (skwer przy ul. Gorzołki), co przyczyni się do uratowania obiektów oraz ożywienia miejsc, w których się znajdują.
Adres: ul. Marka z Jemielnicy, Pl. Kościelny, ul. Gorzołki
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Po konsultacjach z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej (fontanny), Wydziałem Sportu i MOSiR (tereny rekreacyjne) uznano, iż zadanie nie jest możliwe do realizacji w 1 roku budżetowym (dotyczy fontann, monitoring, itd.), zaplanowane środki finansowe są niewystarczające (wnioskowana kwota 400 000 nie jest wystarczająca nawet na remonty fontann wybudowanych w latach 70), brak jest dokumentacji projektowej i pozwoleń do realizacji ww. zadań (fontanny, monitoring, pomosty), część zadań stoi w kolizji z rozwiązaniami drogowymi (planowanymi-fontanna w NWK i istniejącymi - fontanna w Groszowicach), część zadania jest już realizowana przez Straż Miejską w ramach własnych działań (montaż foto-pułapek).

Budowa ścianki wspinaczkowej przy Wodnej Nucie (nr 47/19)

Skrócony opis zadania: Celem zadania jest wybudowanie wolnostojącej ścianki wspinaczkowej na działce przylegającej do terenu, na którym położona jest kryta pływalnia Wodna Nuta w Opolu, obiekt zewnętrzny o fakturze zbliżonej do naturalnej skały stanowi bardzo bezpieczne miejsce do rozpoczęcia przygody ze wspinaczką.
Adres: Opole ul. Prószkowska 96
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 500000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Z informacji uzyskanych od wnioskodawcy Projekt umiejscowiony jest nadziałce nie będącej własnością UM Opola i stanowiącej własność Politechniki Opolskiej.

Rozbudowa boiska dla dzieci i młodzieży (nr 2/19)

Skrócony opis zadania: Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią ( sztuczna trawa), oświetleniem, wyposażeniem, z którego będą korzystać mieszkańcy Opola oraz dzieci z UKS Rodło Opole. Boisko treningowe o wymiarach 50x20 m powstanie obok istniejącego boiska piłkarskiego przy ul. Szarotki 1A.
Adres: Stadion UKS Rodło Opole, ul. Szarotki 1A, Opole
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 1000000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie nie może być realizowane na terenie obiektów klubów sportowych. Ewentualna realizacja tego zadania będzie możliwa po uzyskaniu zgody Prezydenta. W tym celu Wnioskodawca może złożyć podanie wraz z uzasadnieniem (§1 ust.14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola - załącznik do zarządzenia Nr OR-I.0050.251.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30.04.2018 r.)

Remont lokalu użytkowego przy Chmielowickiej 46 (nr 86/19)

Skrócony opis zadania: Remont lokalu użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w zakresie stanu technicznego z przeznaczeniem na sklep spożywczo- przemysłowy
Adres: ul. Chmielowicka 46 ( budynek gminny w którym funkcjonował sklep)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Uchwałą nr LXV/1220/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie skorygowania budżetu miasta Opola na 2018r., przeznaczono kwotę 400 tys. zł na modernizację budynku użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu.

Budowa placu street workout - Osiedle AK (nr 19/19)

Skrócony opis zadania: Projekt przewiduje montaż elementów street workout parku. Taka konfiguracja pozwoli osiągnąć efekt akceptowalny przez szerokie grono mieszkańców. Należy dodać, że proponowane urządzenia uzupełnią bazę sportową dostępną w miejskim parku
Adres: Ul. Skautów Opolskich 19 ( tył) – Osiedle AK
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zaznaczony teren we wniosku nie odpowiada faktycznemu położeniu. Szacunkowy koszt 10.000 zł jest niewystarczający na wykonanie Street Workout Parku Opinia uzgodniona z MZD w Opolu. Zadanie niezgodne z mpzp zgodnie z Uchwałą LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20.10.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu. Obszar przewidziany jako terenu US zostały już zagospodarowane.

Zakup terenu rekreacyjnego dla społeczności Winowa (nr 117/19)

Skrócony opis zadania: Zakup terenu rekreacyjnego pod tworzenie warunków uczestnictwa mieszkańców dzielnicy Opole – Winów w realizacji zadań Miasta Opola, harmonijnego rozwoju dzielnicy, do rozwoju samorządności, zaspokajaniu zbiorowych potrzeb, zapewnienia warunków do udziału mieszkańców w życiu społecznym.
Adres: Opole, ul. Szkolna 14
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 350000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zakup gruntów nie jest inwestycją do budżetu obywatelskiego, zakup gruntów stanowi zadanie własne gminy. Zgodnie z §1 ust. 9 regulaminu ds. BO zadania inwestycyjne realizowane są na terenie stanowiącym własność Miasta.

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE