Budżet Obywatelski 2020

LISTA ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO URZĘDU

Poniżej prezentujemy listę zadań przyjętych do głosowania oraz zadań odrzuconych.

Wnioskodawcom zadań odrzuconych przysługuje prawo złożenia odwołania.
Odwołanie składa się do Prezydenta Miasta Opola w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej listy, tj. do dnia 27 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji na temat składania odwołań, znajdziesz w zakładce "Dla Wnioskodawcy" (link do dokumentu)

ZADANIA DZIELNICOWE

liczba zgłoszonych zadań: 45

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON I

liczba zgłoszonych zadań: 5

Oświetlenie Orląt Lwowskich, Kośnego, Katowicka (nr 78/19)

Skrócony opis zadania: Modernizacja oświetlenia miejskiego przy ul. Orląt Lwowskich, Kośnego i Katowickiej w Opolu.
Adres: ul. Orląt Lwowskich, Kośnego, Katowicka - Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: oświetlenie i bezpieczeństwo
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

„D1, szczegółowa innowacyjna diagnostyka” (nr 80/19)

Skrócony opis zadania: Zakłada szczegółową diagnostykę organizmu przy pomocy innowacyjnego urządzenia biodiagnostycznego, które wykorzystuje technologię biorezonansu. Wykonuje nieinwazyjne i relatywnie szybkie diagnozy stanu pacjenta. W czasie bezbolesnego badania dokonywana jest analiza składu i stanu organizmu pacjenta
Adres: Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Szacunkowy koszt zadania: 100000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Renowacja boiska na Pasiece (nr 95/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie ma na celu przebudowę boiska znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Pasieczna i Księcia Jana Dobrego w Opolu. Przebudowa obejmowałaby wykonanie nowej nawierzchni boiska i oświetlenia (wraz z poprzedzającym projektem technicznym).
Adres: Dz. Nr 45, przy skrzyżowaniu ulic Pasieczna i Księcia Jana Dobrego w Opolu
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową (nr 39/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie obejmuje remont chodnika, rewitalizację terenów zielonych oraz wymianę i zakup nowych elementów małej architektury.
Adres: Róg ulicy Ozimskiej i Plebiscytowej
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 200000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Ochrona drzew na chodnikach przed uszkodzeniami (nr 118/19)

Skrócony opis zadania: Ochrona drzew, szczególnie nowych nasadzeń przed uszkodzeniami przez parkujące na chodnikach samochody
Adres: Ulice Śródmieścia i Starego Miasta
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 80000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu (nr 34/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie obejmuje wymianę starego chodnika na kostkę brukową wraz z dostosowaniem wjazdu/zjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony kościoła
Adres: Ul. Karola Miarki, chodnik przy Placu Mickiewicza
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 200000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON II

liczba zgłoszonych zadań: 11

Płaska fontanna, lodowisko oś Armii Krajowej (nr 105/19)

Skrócony opis zadania: Płaska fontanna latem lodowisko zimą.
Adres: Osiedle Armii Krajowej okolice Górki Śmierci
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Opinia MZD: Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej w związku z powyższym nie może zostać zrealizowane. Ponadto budowa lodowiska jest niezgodna z mpzp zgodnie z Uchwałą LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20.10.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu. Dodatkowym problemem jest wysoki koszt eksploatacji obydwu proponowanych obiektów.

JC – Jezus - ewangelizacja Opola (nr 48/19)

Skrócony opis zadania: zapoznanie mieszkańców z treścią nauczania Jezusa Chrystusa poprzez organizowanie ogólnodostępnych kursów (Alpha, Nowe Życie), wydarzeń publicznych, dystrybucję biblii, promowanie uczciwego stylu życia, wdrażanie pozytywnych wartości, a także pomoc rodzinom i małżeństwom w życiu
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 320000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

JC – naprawa małżeństw (nr 110/19)

Skrócony opis zadania: budowanie zdrowych i satysfakcjonujących relacji damskomęskich, rodzinnych i małżeńskich poprzez prowadzenie kursów dla par, seminariów, dystrybucję książek, organizowanie wspólnych obozów dla rodzin, promocję dobrych wartości w mediach, a także prowadzenie zajęć terapeutycznych dla par w kryzysie
Adres: Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 370000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

PARK SENIORA (nr 91/19)

Skrócony opis zadania: Ideą zadania jest zaprojektowanie i utworzenie przyjaznego miejsca wypoczynku pod nazwą „Park Seniora” z wykorzystaniem istniejącej zieleni, pergoli i ścieżek. Park tworzyłyby urządzenia plenerowe do ćwiczeń, zewnętrzne gry planszowe, tężnię , ławeczki z oparciami, stojaki na rowery, kosze na śmi
Adres: Miasto Opole Obręb Gosławice
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywną, ponieważ jest niezgodne z mpzp (uchwała LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20.10.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu). Obszar przewidziany jako teren US został już zagospodarowany.

Remont nawierzchni pieszociągu Bytnara Rudego 8 (nr 5/19)

Skrócony opis zadania: Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy Straży Miejskiej i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – łączna powierzchnia około 500 m2, na nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK (drogowa) 8 cm z obrzeżami i krawężnikami.
Adres: ul. Bytnara Rudego 8
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 125000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zadanie opiniujemy negatywnie ze względu na nieuregulowaną sytuację własnościową działek. Ograniczenie zadania do działek określonych przez Wnioskodawcę we wniosku jest niemożliwe ze względów technicznych - ciąg pieszy wymaga kompleksowej przebudowy wraz z opracowaniem dokumentacji i wykonaniem odwodnienia.

Remont drogi wraz z zatoką parkingową i chodnikiem (nr 88/19)

Skrócony opis zadania: Ideą zadania jest wykonanie remontu drogi miejskiej ( ulicy majora Hubala) wraz z zatoką parkingową i chodnikiem - na odcinku od budynku przy ul. mjr Hubala 25 do ul. mjr Hubala 17A. Remont poległby na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na drodze i zatoce parkingowej, wymianie starych zniszczonych płytek chodnikowych na kostkę betonową typu polbruk oraz montaż progów zwalniających i wykonanie nowego oznakowania poziomego.
Adres: Miasto Opole Obręb Gosławice
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 390000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Wykonanie projektu przebudowy chodnika i zatoki (nr 121/19)

Skrócony opis zadania: Wykonanie projektu przebudowy zatok parkingowych w ciągu ulicy Bytnara Rudego nr 3 – 12 oraz remontu chodników połączony z realizacją zakresu obejmującego remont chodników – wymiana nawierzchni na nową typu POLBRUK.
Adres: Bytnara Rudego 3-12
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 231750 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Remont odcinka ulicy Skautów Opolskich -Osiedle AK (nr 42/19)

Skrócony opis zadania: Remont odcinka ulicy Skautów Opolskich o nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania ulic Sk. Opolskich, Szarych Szeregów do ul. Pużaka z częściową wymianą krawężników, regulacją studzienek i wykonaniem przejść dla pieszych
Adres: Ul. Skautów Opolskich – Osiedle AK
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Uwagi: Zadanie otrzymało ocenę negatywną ze względu na konieczność pełnej przebudowy ulicy. Kompleksowa przebudowa przewyższa kwoty określone w Regulaminie ds. BO. Szacunkowy koszt przebudowy ulicy wraz z opracowaniem dokumentacji wynosi min. 2,1 mln zł, co przewyższa kwoty przyjęte w Regulaminie ds. BO.

Budowa placu street workout - Osiedle AK (nr 19/19)

Skrócony opis zadania: Projekt przewiduje montaż elementów street workout parku. Taka konfiguracja pozwoli osiągnąć efekt akceptowalny przez szerokie grono mieszkańców. Należy dodać, że proponowane urządzenia uzupełnią bazę sportową dostępną w miejskim parku
Adres: Ul. Skautów Opolskich 19 ( tył) – Osiedle AK
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 10000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zaznaczony teren we wniosku nie odpowiada faktycznemu położeniu. Szacunkowy koszt 10.000 zł jest niewystarczający na wykonanie Street Workout Parku Opinia uzgodniona z MZD w Opolu. Zadanie niezgodne z mpzp zgodnie z Uchwałą LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20.10.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu. Obszar przewidziany jako terenu US zostały już zagospodarowane.

Uzupełnienie placu zabaw przy Górce - Osiedle AK (nr 31/19)

Skrócony opis zadania: Zagospodarowanie wolnej przestrzeni poprzez montaż urządzeń
Adres: Park – Osiedle im. Armii Krajowej działki 1289/, 1294/7, 1296/6, 1297/6
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 200000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON III

liczba zgłoszonych zadań: 3

Bezpieczne Opole-Zakup sprzętu rat-gaś dla OSP (nr 109/19)

Skrócony opis zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP oraz środków ochrony indywidualnej ratowników.
Adres: Wiejska 58a
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: oświetlenie i bezpieczeństwo
Szacunkowy koszt zadania: 150000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Piłka nożna dla każdego (nr 89/19)

Skrócony opis zadania: Darmowe, ogólnodostępne całoroczne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Miasta Opola polegające na prowadzeniu systematycznych treningów piłkarskich oraz ogólnorozwojowych przez trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje
Adres: Obiekty sportowe Miasta Opola
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 150000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON IV

liczba zgłoszonych zadań: 6

Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze (nr 11/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie polega na nasadzeniu drzew i krzewów, ustawieniu nowych ławek (w uzasadnionych przypadkach także wymianie starych), koszy na śmieci, stojaków i wiat rowerowych oraz przyrządów do ćwiczeń (np. siłowni dla starszych ludzi lub drążków i poręczy) na terenie Zaodrza i Nadodrza.
Adres: ul. Dambonia, ul. Niemodlińska, ul. Wrocławska i inne
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny zielone i nasadzenia
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Darmowe letnie półkolonie piłkarskie dla dzieci (nr 12/19)

Skrócony opis zadania: Fundacja Football Academy Group od przeszło 9 lat zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W szkółce na co dzień trenuje ponad 250 młodych piłkarzy w wieku 4-12 lat. Od kilku lat w okresie wakacyjnym Fundacja organizuje ponadto wypoczynek dla dzieci w ramach piłkarskich półkolonii.
Adres: Dokładny adres: ul. Hallera 6 45-867 Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 100000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Park piłkarski nad Odrą (nr 44/19)

Skrócony opis zadania: Proponowane zadanie to budowa parku piłkarskiego (piłkarskiej „ścieżki zdrowia”) na terenie bulwarów nadodrzańskich. Planowane jest postawienie kilku (około 10) urządzeń rekreacyjnych, sportowych i piłkarskich, które pomogą kształtować i rozwijać sprawność fizyczną młodych piłkarzy.
Adres: Bulwar nad Odrą – wzdłuż bulwaru Karola Musioła
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 120000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Opinia uzgodniona z MZD w Opolu. Proponowany obszar stanowi pas drogowy, w którym tego typu urządzenia nie mogą zostać zamontowane. Zabytkowy park Pasieka został zrewitalizowany i założony program parku został zrealizowany. Park jest obiektem zabytkowym, w związku z powyższym wszelkie prace wymagają uzgodnienia oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie dokumentacji projektowej. Pozostałe tereny, sąsiadujące ze wskazaną lokalizacją nie stanowią własności Gminy Opole.

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych Zaodrza (nr 81/19)

Skrócony opis zadania: Celem zadania jest odnowienie placów zabaw. Stworzenie miejsc bezpiecznej rekreacji i zabawy dla dzieci młodszych i starszych, młodzieży, a także przyjemnego otoczenia do spędzania wolnego czasu dla ich rodziców oraz seniorów.
Adres: Dokładny adres: ul. Dambonia Nr działki: obręb SZCZEPANOWICE AR_34.140/3 , 140/2, 140/1, 29 ; ul. Wojska Polskiego Nr działki: obręb SZCZEPANOWICE AR_35.20/2, 26/4, 25/8 ; ul. Prószkowska Nr działki: obręb SZCZEPANOWICE AR_38.26/26, 26/1, 25/3
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 399000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Obiekt sportowy dla dzieci i młodzieży (nr 7/19)

Skrócony opis zadania: Celem zadania jest wykonanie modernizacji obiektu do gry w piłkę nożną, umożliwiającego wykorzystanie istniejącego miejsca w godzinach popołudniowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Remont obejmowałby: a. wykonanie nawierzchni właściwej do gier rozrywkowych na tym boisku jak również łatwym do utrzymania czystości (koszt około 132.000 zł.) b. wymiana istniejącej siatki ogrodzeniowej celem uniknięcia uszkodzenia mienia przez piłkę, która mogłaby przedostać się poza teren boiska (wysokość 4,0 m) (koszt ok. 32.000 zł.) c. ustawienie 2 koszy na śmieci (koszt jednego ok 400 zł.) d. montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną (wymiary 300x200x90cm) (koszt jednej bramki to ok. 2300zł.) e. montaż dwóch koszy do gry w piłkę koszykową (koszt jednej tablicy to ok. 600 zł.) f. projekt (koszt ok. 20.000zł.)
Adres: Opole, teren ogrodzony metalową siatką między blokami przy ulicy Wrocławska 18a-d a Wrocławska 20a-d. Wymiary boiska ok. 25,0 m x 15,0 m
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 200000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Zaodrzański Senior w Formie (nr 79/19)

Skrócony opis zadania: Celem zadania jest poprawa jakości życia seniorów Zaodrza, w obszarze utrzymania sprawności ruchowej, zdrowego trybu życia, oraz walki z wykluczeniem społecznym. Zadanie zakłada udostepnienie oferty sportowo/rekreacyjnej, w obszarach wskazanych w opisie szczegółowym wniosku.
Adres: Miasto Opole
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: działania na rzecz seniorów
Szacunkowy koszt zadania: 100000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON V

liczba zgłoszonych zadań: 5

Jezioro Malina- modernizacja terenów rekreacyjnych (nr 123/19)

Skrócony opis zadania: Jezioro jest miejscem wypoczynku mieszkańców z Rej. V i innych części Opola – zarasta, wymaga częściowego czyszczenia dna od północy i południa. Ponadto należy usypać plażę od południa, ustawić dwie przebieralnie i toalety tymczasowe, wykonać stanowiska do grilla, palenia ogniska, wybudować siłownię
Adres: Jezioro Malina wraz z terenem wokół jeziora.
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Oświetlenie ul Metalowej (nr 28/19)

Skrócony opis zadania: Oświetlenie ul Metalowej
Adres: ul Metalowa
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: oświetlenie i bezpieczeństwo
Szacunkowy koszt zadania: 120000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Budowa miejsc parkingowych przy ul Srebrnej. (nr 23/19)

Skrócony opis zadania: Budowa (utwardzenie) miejsc postojowych przy ul Srebrnej oraz przełożenie chodnika na odcinku przyległych miejsc postojowych. Zarządcą terenu (dz. nr 733) MZLK wycenił samo utwardzenie miejsc postojowych na 70.000,- jednakże aby nie przejeżdżać przez chodnik należy miejsca postojowe zlokalizować przy drodze a chodnik przenieść wzdłuż terenów zielonych co zwiększy oszacowany koszt do ok 150.000,-
Adres: ul Srebrna
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 150000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Nad wodą przyjemniej ! (nr 22/19)

Skrócony opis zadania: Celem zadania jest stworzenie nowych atrakcji nad kamionką Bolko oraz remont wiekowych fotann w Nowej Wsi Królewskiej (plac Kościelny) i Groszowicach (skwer przy ul. Gorzołki), co przyczyni się do uratowania obiektów oraz ożywienia miejsc, w których się znajdują.
Adres: ul. Marka z Jemielnicy, Pl. Kościelny, ul. Gorzołki
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Po konsultacjach z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej (fontanny), Wydziałem Sportu i MOSiR (tereny rekreacyjne) uznano, iż zadanie nie jest możliwe do realizacji w 1 roku budżetowym (dotyczy fontann, monitoring, itd.), zaplanowane środki finansowe są niewystarczające (wnioskowana kwota 400 000 nie jest wystarczająca nawet na remonty fontann wybudowanych w latach 70), brak jest dokumentacji projektowej i pozwoleń do realizacji ww. zadań (fontanny, monitoring, pomosty), część zadań stoi w kolizji z rozwiązaniami drogowymi (planowanymi-fontanna w NWK i istniejącymi - fontanna w Groszowicach), część zadania jest już realizowana przez Straż Miejską w ramach własnych działań (montaż foto-pułapek).

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON VI

liczba zgłoszonych zadań: 6

Budowa sygnalizacji wzbudzanej w Chmielowicach (nr 33/19)

Skrócony opis zadania: Zadanie zakłada opracowanie projektu i budowę sygnalizacji wzbudzanej, na ulicy o natężonym ruchu, łączącej Żerkowice oraz północną część Chmielowic (kościół, przystanek) z południową (szkoła, przedszkole, przystanek MZK oraz PKP, sklepy).
Adres: ul. Nyska
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 150000 zł
Ocena formalna: Negatywna
Uwagi: Brak oświadczeń

zadanie odrzucone

Uwagi: negatywna ocena formalna

Osiedlowe centrum kulturalne przy PSP 10 (nr 58/19)

Skrócony opis zadania: Projekt zakłada powstanie osiedlowego centrum kulturalno-rozrywkowego, w którym mieszkańcy dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś będą mogli zaprezentować swoje talenty szerszej publiczności, zorganizować wydarzenie artystyczne czy kulturalne, przyjemnie spędzając wolny czas.
Adres: 45-760 Opole, ul. Wróblewskiego 7
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 101000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Remont lokalu użytkowego przy Chmielowickiej 46 (nr 86/19)

Skrócony opis zadania: Remont lokalu użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w zakresie stanu technicznego z przeznaczeniem na sklep spożywczo- przemysłowy
Adres: ul. Chmielowicka 46 ( budynek gminny w którym funkcjonował sklep)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Uchwałą nr LXV/1220/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie skorygowania budżetu miasta Opola na 2018r., przeznaczono kwotę 400 tys. zł na modernizację budynku użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu.

Zakup terenu rekreacyjnego dla społeczności Winowa (nr 117/19)

Skrócony opis zadania: Zakup terenu rekreacyjnego pod tworzenie warunków uczestnictwa mieszkańców dzielnicy Opole – Winów w realizacji zadań Miasta Opola, harmonijnego rozwoju dzielnicy, do rozwoju samorządności, zaspokajaniu zbiorowych potrzeb, zapewnienia warunków do udziału mieszkańców w życiu społecznym.
Adres: Opole, ul. Szkolna 14
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 350000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie odrzucone

Uwagi: Zakup gruntów nie jest inwestycją do budżetu obywatelskiego, zakup gruntów stanowi zadanie własne gminy. Zgodnie z §1 ust. 9 regulaminu ds. BO zadania inwestycyjne realizowane są na terenie stanowiącym własność Miasta.

Odtworzenie kąpieliska i ścieżki wzdłuż Pruszkówki (nr 75/19)

Skrócony opis zadania: Ponowne umożliwienie mieszkańcom nie tylko dzielnicy Chmielowice korzystania z uroków potoku Prószkowskiego. Zakres inwestycji: odbudowa kąpieliska, plaży i ścieżki spacerowej od ul. Nyskiej w górę rzeki do mostu kolejowego; odbudowa spiętrzenia rzeki, montaż ławek parkowych i koszy.
Adres: Opole, Dzielnica Chmielowice ( ul. Nyska i Zarzecze)
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 300000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola (nr 70/19)

Skrócony opis zadania: Organizacja warsztatów muzycznych i koncertów dla mieszkańców dzielnic rejonu VI. Zostanie utworzona szkółka, w której swoje umiejętności muzyczne będą szlifować dzieci i młodzież. Będą organizowane warsztaty muzyczne, próby i przygotowania do koncertów
Adres: 45-771 Opole, ul. Kwoczka 85
Charakter zadania: pozostałe, Temat zadania: edukacja i kultura
Szacunkowy koszt zadania: 200000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON VII

liczba zgłoszonych zadań: 4

Przebudowa ulicy Wałowej (nr 112/19)

Skrócony opis zadania: poszerzenie oraz wymiana nawierzchni ulicy Wałowej (od skrzyżowania z ulicą Namysłowską do skrzyżowania z ulicą Pelargonii).
Adres: Opole ul.Wałowa (od skrzyżowania z ul.Namysłowską do skrzyżowania z ul.Pelargoni
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 150000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Opolski ogród dendrologiczny - realizacja (nr 125/19)

Skrócony opis zadania: Realizacja zadania jest kontynuacją działań podjętych przez Radę Dzielnicy Wróblin na rzecz utworzenia pierwszego w Opolu Ogrodu Dendrologicznego. Na obecnym etapie przygotowana jest cała dokumentacja techniczna niezbędna do rozpoczęcia inwestycji. Zgłoszone zadanie zakłada etap realizacji przedsięwzięcia, koncentrującego się na dogłębnej rewitalizacji dawnego parku z wykorzystaniem jego potencjału w celu ochrony bioróżnorodności oraz kształtowania i promowania postaw proekologicznych. Główne założenia zadania: • Utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej uatrakcyjnionej o grę terenową, • Założenie ogrodu motyli, • Ustawienie domków dla owadów, • Realizacja działań w ramach eksperymentalnego laboratorium przyrody, • Interaktywne oznaczenie wraz z opisem otaczającego świata roślin i zwierząt, z wykorzystaniem kodu QR, • Wydzielenie rabat na zielniki, • Utworzenie architektury towarzyszącej.
Adres: Opole dz. Wróblin ul. Mikołaja
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny zielone i nasadzenia
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Uwagi:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od pkt. A do B (nr 27/19)

Skrócony opis zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wg istniejącego projektu łączącego dzielnicę Świerkle z dzielnicą Czarnowąsy w miarę przyznanych środków
Adres: Opole
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin-architekt.sportowa (nr 122/19)

Skrócony opis zadania: A. Bud. obiektu park rowerowy wg schem. zał.A1, toru row. zał.A2 i ścieżki row. wg zał.A3 B. Poprawa atrakcyjności i bezp. na terenie boisk sport. i pla. zabaw C. Zakup. trampolin ziemnych, ścianki wspinaczkowej, urządz. zew. do ćwiczeń, stojak row., huśtawki „bocianie gniazdo”, nasadzenia zieleni
Adres: Opole-Krzanowice, ul, Krzanowicka 109, Czarnowąsym Wróblin
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: sport, w tym architektura sportowa
Szacunkowy koszt zadania: 400000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

ZADANIA DZIELNICOWE - REJON VIII

liczba zgłoszonych zadań: 5

Bezpieczeństwo: Wrzoski-Sławice-Bierkowice-Półwieś (nr 8/19)

Skrócony opis zadania: Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicach polegająca na wykonaniu oświetlenia na ul. Sobótki (Bierkowice) i znaków aktywnych dla pieszych (Półwieś).
Adres: Bierkowice ul. Sobótki; Półwieś ul. Cmentarna 7
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: oświetlenie i bezpieczeństwo
Szacunkowy koszt zadania: 399000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Adaptacja piętra w OSP Wrzoski na świetlicę (nr 84/19)

Skrócony opis zadania: Adaptacja piętra remizy strażackiej w dzielnicy Opole – Wrzoski z wykorzystaniem na świetlicę środowiskową dla potrzeb dzieci i młodzieży i starszego pokolenia mieszkańców, a także dla potrzeb dydaktyczno-szkoleniowych
Adres: Wrzoski, ul. Wrocławska 8
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 100000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Pumptrack mały tor rowerowo rolkowo deskorolkowy (nr 115/19)

Skrócony opis zadania: PUMPTRACK to obiekt, jakiego w Opolu cały czas brakuje. Jest to tor ze specjalnej nawierzchni, z odpowiednio zaprojektowanymi pagórkami i zakrętami po którym można jeździć na rowerze, rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Boki toru obsadzone są zwykle trawą i drobnymi roślinami.
Adres: Bierkowice, ul. Bronicza
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 250000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Budowa sceny, wiat i grilla w Sławickim Parku (nr 56/19)

Skrócony opis zadania: Celem projektu jest budowa dwóch wiat, zadaszonej sceny, oraz grilla betonowego na terenie Parku Pałacowego w Sławicach. Obiekty te mają być kontynuacją architektonicznego zagospodarowania przestrzeni Parku, który już od szeregu lat stanowi miejsce spotkań i imprez o charakterze kulturalnym dla mies
Adres: Park Pałacowy Opole – Sławice ul. Opolska
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Szacunkowy koszt zadania: 100000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

Remont dachu obiektu straży pożarnej w Sławicach (nr 67/19)

Skrócony opis zadania: Naprawa dachu polegajaca na przełożeniu i wymianie dużej części zniszczonych dachówek oraz części zużytej i nie spełniajacej swojej roli więźby dachowej w części pokrytej dachówką. Ponadto naprawa oraz uzupełnienie papy, którą pokryta jest druga (dobudowana) część obiektu..
Adres: Opole ul. Strażacka 13
Charakter zadania: inwestycyjne, Temat zadania: inne
Szacunkowy koszt zadania: 65000 zł
Ocena formalna: Pozytywna

zadanie przyjęte do głosowania

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE