plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 4/23

Nazwa projektu:

Velostrada wschodzącego słońca

Dokładny adres:

Opole ul. Kowalczyków

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1491, id działki: 166101_1.0098.1491

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Opole ulica Kowalczyków od skrzyżowania z Kremsera do świateł przy Mieszka I i Jagiellonów.

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.utwardzenie pobocza1 300 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 300 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Utwardzenie pobocza wzdłuż ulicy Kowalczyków (dawniej Obrońców Stalingradu) i jedyna możliwość swobodnego przemieszczania się na tym odcinku z centrum w kierunku wschodzącego słońca i z powrotem.

Szczegółowy opis projektu:

Ścieżka dla pieszych i rowerów, a także coraz popularniejszych hulajnóg - biegłaby wzdłuż ulicy Kowalczyków i stanowiłaby trakt łączący miasto z drogą wylotową w kierunku terenów leśnych przy trasie na Strzelce Opolskie. Koszt został wyliczony na podstawie maksymalnej stawki podanej na stronie Budżetu Obywatelskiego dla ścieżek rowerowych. Jeżeli wystarczyłoby środków Velostradę można przedłużyć w kierunku ronda Szczakiela.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Wnioskowany odcinek ulicy Kowalczyków nie posiada chodników i uniemożliwia poruszanie się wzdłuż niej pieszych i rowerzystów, gdyż droga jest bardzo zatłoczona i zbyt niebezpieczna dla nich.

Ogólnodostępność projektu:

Nieodpłatnie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Projekt zakłada wykonanie projektu i realizację ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kowalczyków na długości ok 1300m. Aby zrealizować to zadanie, należałoby wyciąć drzewa zlokalizowane wzdłuż ulicy Strzeleckiej. Dokumentacja projektowa musiałaby być przygotowana na podstawie specustawy ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) - na rozbudowę drogi polegającej na budowie ścieżki pieszo rowerowej wraz z przebudową rowu odwadniającego. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją na ww. zakres nie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym ze względu na obszerny zakres prac oraz brak kanalizacji deszczowej. Prace projektowe w przypadku dokumentacji projektowych zgodnie ze specustawą trwają co najmniej 18 miesięcy a sama realizacja to okres 8 miesięcy nie wliczając procedury przetargowej na wybór wykonawcy (ok. 6 miesięcy). Należy również mieć na uwadze iż sama procedura przetargowa musi zostać przeprowadzona osobno na prace projektowe jak i na roboty budowlane. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową ww. zakresu nie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Ponadto na dzień dzisiejszy trwają prace projektowe dotyczące przebudowy linii kolejowej nr C-E 30(277) wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej, w związku z powyższym Miejski Zarząd Dróg nie będzie realizował żadnych prac na ul. Kowalczyków do czasu zakończenia prac związanych z przebudową wiaduktu nad linią kolejową w tym rejonie. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji wraz z realizacją mieści się w kwocie dla projektu ogólnomiejskiego.