plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 2/23

Nazwa projektu:

Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi Katowicka/Dmowskiego/1-go Maja

Dokładny adres:

ul.Katowicka 30, ul.Dmowskiego 5, ul.1Maja 77

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 112/31, id działki: 166101_1.0103.AR_47.112/31

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Nr działek: 112/35; 113/4; 114/1; 111/14

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VIII (od 10 000 do 320 000 zł - Śródmieście)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Stworzenie projektu oraz dokumentacji projektowej w/w miejsca30 000.00 zł
2.Uporządkowanie i wyrównanie terenu zielonego wraz z usunięciem pozostałości35 000.00 zł
3.Przebudowa boiska140 000.00 zł
4.Budowa ciągów pieszych55 000.00 zł
5.Podbudowa pod ławki i kosze na śmieci, montaż ławek i koszy7 000.00 zł
6.Podbudowa pod stojaki rowerowe, montaż stojaków3 000.00 zł
7.Montaż 3 latarni parkowych z wykonaniem przyłączy50 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 320 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Podwórko oraz boisko znajdują się tuż za hotelem Weneda, od strony ul. 1 Maja. Inicjatywa nadania temu miejscu nowej funkcjonalności oraz wyglądu jest działaniem mieszkańców z myślą o wykorzystywaniu tej przestrzeni w celach rekreacji i sportu dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Chcemy żeby zaniedbany teren przestał straszyć i stał się kolejnym miejscem na mapie Śródmieścia, które będzie zielone i przyjazne do spędzania wolnego czasu, oświetlone oraz bezpieczne. Projekt zakłada rewitalizację boiska oraz uporządkowanie terenów zielonych.

Szczegółowy opis projektu:

Zadanie obejmuje: Uporządkowanie i wyrównanie terenu zielonego: usunięcie betonowej podbudowy płotów usunięcie betonowych obrzeży chodników usunięcie betonowych płyt chodnikowych usunięcie ceglanego, rozpadającego się murka usunięcie pozostałości po wyciętych w przeszłości drzewach wyrównanie terenu demontaż i utylizacja 2 nieczynnych latarni ulicznych demontaż i utylizacja trzepaka Przebudowę istniejącego, asfaltowego boiska koszykarskiego na ogrodzone (wys. 1m), rekreacyjne i uniwersalne, pokryte nawierzchnią utwardzoną, poliuretanową, z obrzeżem i opaską z kostki betonowej. Wymiary nowego boiska to 12 x 18 m. Zadanie obejmuje wykorzystanie istniejących koszy koszykarskich Budowa ciągów pieszych o nawierzchni mineralno-żywicznej w powierzchni 240 metrów kwadratowych, wytyczonych betonowym obrzeżem krawężnikowym (szerokość ciągu – 1,2 m) Budowa utwardzonej powierzchni z płyt chodnikowych (wymiar płyty: 90 x 90 cm) będącej podbudową pod 3 ławki oraz 3 kosze na śmieci komunalne, montaż 3 ławek i 3 koszy Budowa utwardzonej powierzchni z płyt chodnikowych (wymiar płyty: 90 x 90 cm) będącej podbudową pod 4 stojaki rowerowe „U”, montaż 4 stojaków rowerowych „U” Montaż 3 latarni parkowych Zaprojektowanie wskazanego obszaru z uwzględnieniem konsultacji społecznych z mieszkańcami przed przystąpieniem do realizacji zadania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Od wielu lat mieszkańcy ulic Katowickiej, Dmowskiego oraz 1-go Maja, a także okolic zgłaszają potrzebę zagospodarowania terenu z uwagi na brak jego uporządkowania pod względem przestrzennym, funkcjonalnym oraz w zakresie zieleni. Jest to duży obszar, pełniący funkcję podwórka dla wielu budynków mieszkalnych znajdujących się przy trzech sąsiadujących ze sobą ulicach. Z uwagi na brak podstawowych elementów funkcjonalności miejsca (latarnie, przejścia) i wieloletniej degradacji pozostałej części obszaru ( nawierzchnia boiska, zapadające się murki, płyty), mieszkańcy nie mogą swobodnie i bezpiecznie korzystać z tego miejsca na co dzień, szczególnie w godzinach wieczornych oraz rekreacyjnie w ciągu dnia. Rozwój tego obszaru zwiększy dostępność miejsc rekreacji na obszarze dzielnicy Śródmieście i pozwoli na rozwój społeczności lokalnej oraz na zwiększenie możliwości użytkowania tego miejsca, również przez najmłodszych.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt jest ogólnodostępny, każdy mieszkaniec i mieszkanka miasta Opola będzie mógł i mogła skorzystać z tego terenu rekreacyjnego. Lokalizacja nie jest terenem ogrodzonym oraz jest własnością gminy Opole, na działkach o numerach: 112/35; 113/4; 114/1; 111/14.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna