plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 1/23

Nazwa projektu:

Opole świadomie o odpadach. Kampania społeczna

Dokładny adres:

teren miasta Opola

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.Kampania informacyjno - promocyjna wśród mieszkańców i przedsiębiorców50 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Kampania społeczna na temat korzyści z wdrożenia w Opolu gospodarki obiegu zamkniętego. Seria warsztatów tworzących rekomendacje i gra miejska służąca budowie świadomości problematyki odzysku.

Szczegółowy opis projektu:

Kampania społeczna wskazująca korzyści wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Kampania pozwoli za pomocą warsztatów i gry miejskiej dla Opolan zbudować wiedzę na temat gospodarki obiegu zamkniętego i najlepszych praktyk oraz wypracować kierunki gospodarki odpadowej przyszłości dla Opola. Istotnym elementem będzie gra miejska, indywidualna lub drużynowa, pokazującą problematykę odzysku odpadów. Informacje o wydarzeniach będą zamieszczane na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty lub w mediach społecznościowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Skuteczna gospodarka odpadowa może przynosić wymierne korzyści środowiskowe i ekonomiczne Opolanom. Decydującym jest poziom wiedzy i gotowości wdrożenia kompleksowych rozwiązań. Dlatego potrzebne jest zaangażowanie mieszkańców w zbudowanie opolskiego modelu gospodarki odpadowej, który korzystając z założeń GOZ i najlepszych praktyk będzie rozwiązaniem opartym na społecznej akceptacji.

Ogólnodostępność projektu:

Dla mieszkańców Opola.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Zaproponowany przez wnioskodawcę projekt wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego po wprowadzeniu zmian, w zakresie zmiany lokalizacji z ulicy Podmiejskiej na teren całego miasta Opola oraz po wprowadzeniu zmian uogólniających opis szczegółowy projektu jest warunkiem wydania oceny pozytywnej i możliwy do zrealizowania i może przyczynić się do podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.