Szczegóły Projektu

Numer projektu: 17/22

Nazwa projektu:

Budowa drogi Dobisa

Dokładny adres:

Dobisa

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1597/13, id działki: 166101_1.0059.AR_1.1597/13

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

DOBISA GRUDZICE

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VI (od 10 000 do 630 000 zł - Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.budowa drogi180 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 180 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Budowa drogi w Grudzicach- ul. Dobisa

Szczegółowy opis projektu:

W dzielnicy Grudzice powstaje wiele nowych mieszkań, budowane są małe osiedla. Do niektórych brak dróg asfaltowych czy nawet oświetlenia. Ulica Dobisa( ok 600m długościx3 m) -mieszkańcy mają utrudniony dojazd z powodu braku nawierzchni asfaltowej, licznych dziur. Nawet przejście pieszo po deszczu jest utrudnione

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Dojazd do mieszkań przy ulicy Dobisa jest bardzo utrudniony. Można powiedzieć , że prowadzi tam droga polna z licznymi dziurami. Brak przy części ulicy - oświetlenia. Przejście wieczorem, czy po deszczu to ogromny problem także pod kątem bezpieczeństwa

Ogólnodostępność projektu:

ogólnodostępna

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej i realizację budowy drogi na długości 300m na ul. Dobisa ale pas drogowy jest za wąski i część gruntów niezbędnych do budowy drogi znajduje poza władaniem Miasta Opole. Od skrzyżowania z ul. Lęśmiana na długości 120 m pas drogowy ma szerokość 3m i należy wyłącznie do osoby prywatnej (nieuregulowany stan własności przedmiotowej nieruchomości). W dalszej części drogi pas drogowy jest o szerokości od 5 m do 8m z czego cześć też stanowi własność prywatną. Aby zrealizować opracowanie dokumentację dokumentacji musielibyśmy skorzystać z specustawy ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) -na rozbudowę drogi wraz z przejęciem gruntów prywatnych pod poszerzony pas drogowy w celu wykonania ww. zakresu wraz z rozbiórką budynku gospodarczego i zmniejszeniem powierzchni działek . Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową ww. zakres nie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji to koszt ok. 70 000,00zł. Realizacja ww. zakresu to koszt ok. 1 300 000,00zł ze względu na skomplikowany charakter budowy drogi w którym musi być ujęta budowa kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia wraz z dobudową nowego oświetlenia drogi oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami wraz z ujęciem środków na wykup działek i koszty przestawienia wszystkich ogrodzeń i rozbiórkę budynku gospodarczego i wiaty garażowej .

Dopuszczony do głosowania: NIE