Szczegóły Projektu

Numer projektu: 4/21

Nazwa projektu:

Plac zabaw

Dokładny adres:

Opole, Piastowska 9

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 6/12, id działki: 166101_1.0103.AR_43.6/12

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IX (od 10 000 do 170 000 zł - Stare Miasto)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zakładany koszt projektu: 150 000

Skrócony opis projektu:

Plac zabaw

Szczegółowy opis projektu:

Park dla rodzin z dziećmi. Ogrodzony plac zabaw wraz z ławkami dla dorosłych i seniora.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W tym miejscu coraz więcej wprowadza się rodzin z dziećmi. Z tylu budynku są tylko krzaki i drzewa. Dzieci nie mają gdzie się bawić. Pokolenie mojego syna to dość komputerowy świat. Podwórko jest zwyczajnie potrzebne do życia. A tu tylko krzaki i parkujące samochody.

Ogólnodostępność projektu:

Dla całej rodziny. Głównie plac zabaw. Więcej miejsca do siedzenia, raczej ogrodzone.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

Teren wskazany pod realizację projektu nie spełnia przepisów Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 40 ust. 3 : „Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1”. Przedmiotowy przepis w rozpatrywanym przypadku wyklucza możliwość usytuowania urządzeń małej architektury wchodzących w skład planowanego placu zabaw z zachowaniem podanych wymagań. Ponadto w centrum miasta lub w jego pobliżu znajdują się tereny rekreacyjno – wypoczynkowe wraz z placami zabaw: przy ul. Krakowskiej 33abc, na zapleczu budynków przy ul. Krakowskiej i ul. Powolnego, u zbiegu ul. Krupniczej i ul. Malczewskiego, przy ul. Waryńskiego-Pułaskiego, na zapleczu budynków u zbiegu ul. Żeromskiego i ul. Kośnego, przy ul. Kośnego 36-46, przy ul. Książąt Opolskich 46, przy Placu Jana Kazimierza, przy ul. Bonczyka 6, przy ul. Spychalskiego, na Wyspie Pasieka w obrębie bulwaru Nadodrzańskiego oraz na Wyspie Bolko.