Budżet Obywatelski 2019

Jak złożyć wniosek do BO?

Aby złożyć zadanie do BO należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej (formularz on-line) za pośrednictwem platformy internetowej lub złożyć wniosek w wersji papierowej, w którym konieczne jest wpisanie następujących danych:

Nazwa zadania

Nazwa nie może składać się z więcej niż 50 znaków. Jest to pierwsza wizytówka zadania.

Lokalizacja zadania

Miejsce realizacji zadania można określić zarówno poprzez podanie numerów działek i obrębów, jak i podając sam adres. Jeśli na podstawie wskazanych przez Wnioskodawcę informacji jednostka oceniająca nie będzie mogła jednoznacznie zlokalizować proponowanego we wniosku miejsca, Wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności doprecyzowania.

Kategoria zadania

Każde zadanie może zostać zgłoszone  w jednej z dwóch kategorii: zadań ogólnomiejskich i zadań dzielnicowych. 

Zadania dzielnicowe to zadania służące mieszkańcom Opola, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic w danym Rejonie BO, realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji tych Rejonów BO:

 • Rejon I:           Stare Miasto, Śródmieście; 
 • Rejon II:          Zakrzów, Chabry, Armii Krajowej;
 • Rejon III:        Gosławice, Malinka, Kolonia Gosławicka;
 • Rejon IV:        Zaodrze, Nadodrze;
 • Rejon V:          Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Groszowice, Malina, Grotowice;
 • Rejon VI:        Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Żerkowice, Chmielowice, Winów;
 • Rejon VII:       Brzezie, Świerkle, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin;
 • Rejon VIII:     Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś. 

Zadania ogólnomiejskie, to zadania które spełniają następujące kryteria:

 • szacunkowy koszt jego realizacji, po merytorycznej ocenie, przekracza w odniesieniu do pojedynczego zadania, łączną kwotę środków przeznaczonych na zadania na dany rejon BO;
 • dotyczą mieszkańców więcej niż jednego rejonu BO;
 • miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego rejonu BO;

Dla zadań ogólnomiejskich wyszczególnia się podkategorie:

 • Zadań makro
 • Zadań mikro

Temat zadania

Należy wybrać tylko jeden temat, uznany za wiodący spośród tych poniżej:

 • drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
 • tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
 • tereny zielone i nasadzenia
 • sport, w tym architektura sportowa
 • oświetlenie i bezpieczeństwo
 • edukacja i kultura
 • ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • komunikacja miejska
 • działania na rzecz seniorów
 • inne

Charakter zadania

Należy wybrać jedną z opcji: „zadanie inwestycyjne” lub „pozostałe”.

Szacunkowy koszt zadania

Należy wpisać szacunkową kwotę jego realizacji, ustaloną na podstawie rynkowych cen obowiązujących w Opolu.

Skrócony opis zadania

Należy opisać cele zadania i w zwięzłej formie opisać jego najważniejsze elementy.

Szczegółowy opis zadania

Należy szczegółowo opisać harmonogram zadania oraz poszczególne etapy, które będą gwarantowały osiągnięcie założonych celów zadania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Należy opisać czy zadanie spełnia kryteria zawarte w Regulaminie BO 2019

Informacja o zasadach ogólnodostępności zadani

Należy podać dla kogo, w jakich godzinach, dniach tygodnia czy miesiąca zadanie jest dostępne i czy korzystanie ma charakter nieodpłatny.

Zgoda gminy

Jeżeli nieruchomość pomimo przyłączenia sołectwa do Opola  nie została przekazana na własność Opola, wójt gminy, która nadal jest właścicielem terenu, na którym będzie realizowane zadanie wyraża pisemną zgodę na jego realizację.  

Dodatkowe załączniki

Wskazane dla zadań o charakterze inwestycyjnym (Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp.)

Dane Wnioskodawcy

Imię i nazwisko, PESEL, Adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Lista poparcia

Aby wniosek mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest dostarczenie przez Wnioskodawcę  listy poparcia, podpisanej przez co najmniej 20 mieszkańców Opola.

Oświadczenie

Każdy popierający musi wypełnić i podpisać oświadczenie o poparciu konkretnego zadania. Oświadczenia dołącza się do listy poparcia.

Uwaga!

Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia 20 mieszkańców Opola. Poparcie i zgoda wyrażane są w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia dla konkretnego zadania.

Dla ważności poparcia osoba popierająca zadanie lub jej opiekun prawny jest obowiązana podać swoje imię i nazwisko oraz PESEL.

Osoba popierająca dodatkowo podaje swój adres zamieszkania. Do każdego poparcia dołącz się oświadczenie.

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE